Noticias en idioma armenio

Noticias en idioma armenio

«Հայրենիք». ՌՈՒԲԷՆ

Այս ա­նունով ծա­նօթ էր ան. մեր ընկե­րը, մե­ծա­նուն յե­ղա­փո­խա­կա­նը, որ ե­րեք օր ա­ռաջ օ­տար հո­ղին յանձնուե­ցաւ Փա­րի­զի մէջ: Հատ մըն ալ կ’աւելնայ նոյն հո­ղին վրայ «հա­յոց մե­ծաց» գե­րեզմաննե­րէն. հոն՝ ուր հին օ­րե­րէն կը հանգչի Կի­լի­կիոյ տա­րա­բախտ ու հայրե­նա­սէր թա­գաւորնե­րէն Լեւոն Զ-ը (Սէն Տը­նի). իսկ Փէռլա­շէ­զի մէջ՝ Ազգա­յին Սահմա­նադրութեան հիմնա­դիրնե­րէն՝ գրա­գէտ ու ազգա­յին անմահ գործիչ՝ Գրի­գոր Օ­տեա­նը, [...]

Փաշինեան. «Եւրոպական երկիրները բաւարար տեղեկացուած չեն Ազրպէյճանի մէջ հայատեացութեան երեւոյթին մասին»

Ազրպէյճա­նի մէջ մե­ծա­պէս տա­րա­ծուած է հա­յա­տեա­ցութեան ե­րեւոյթը, իսկ եւրո­պա­կան երկիրնե­րը բաւա­րար չա­փով տե­ղե­կութիւն չունին այդ մա­սին: Այս մա­սին, ըստ «Արմէնփրես»-ի, նշեց Հա­յաստա­նի վարչա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նեան «Քո­րիե­րէ տելլա Սե­րա» թերթին հետ հարցազրոյցին ընթացքին: «Օ­րի­նակ, Եւրո­պա­յի լի­կա­յի եզրա­փա­կի­չին, որ տե­ղի ունե­ցաւ անցեալ տա­րի գարնան Ազրպէյճա­նի մայրա­քա­ղաք Պա­քուի մէջ, այն ժա­մա­նակ «Արսե­նալ»-ի, իսկ ներկա­յիս «Ռո­մա» ա­կումբի խա­ղա­ցող Հենրիխ Մխի­թա­րեա­նը [...]

Արեւմտեան Աւստրալիոյ նահանգի խորհրդարանի երեսփոխանը խօսած է Հայոց Ցեղասպանութեան Մասին

Ա­րեւմտեան Աւստրա­լիոյ նա­հանգի խորհրդա­րա­նի ե­րեսփո­խան Փի­թըր Քաթսամպա­նի­սը հերթա­կան նիստի ժա­մա­նակ բարձրա­ցուցած է Հա­յոց ցե­ղասպա­նութեան ճա­նաչման հարցը: Քաթսամպա­նիս ը­սած է, որ «երբեք պէտք չէ մոռնալ Հա­յոց ցե­ղասպա­նութեան վայրա­գութիւննե­րուն եւ սարսափնե­րուն մա­սին, ա­սո­րի­նե­րու եւ պոնտա­ցի յոյնե­րու ցե­ղասպա­նութեան մա­սին», կը տե­ղե­կացնէ Աւստրա­լիոյ Հայ դա­տի յանձնա­խումբը: Ան նաեւ նշած է պա­տե­րազմի հե­րոս, աւստրա­լա­ցի Ճորճ Տէյվին Թրե­լո­րի մա­սին, որ ա­նընդհատ աշխա­տած է [...]

Ալիեւ 2019 թուականը գնահատած է իբրեւ Լեռնային Ղարաբաղի հարցին մէջ «փախցուած առիթներու տարի»

Ազրպէյճա­նի նա­խա­գահ Իլհամ Ա­լիեւ 2019 թուա­կա­նը գնա­հա­տած է իբրեւ ղա­րա­բա­ղեան տագնա­պի լուծման հարցին մէջ «փախցուած ա­ռիթնե­րու տա­րի»: Այս մա­սին կը հա­ղորդէ ազրպէյճա­նա­կան «Մինվալ» կայքը: Ա­լիեւ ե­րէկ ԵԱՀԿ-ի գործող նա­խա­գահ Մի­րոսլաւ Լայչա­քի հետ Պա­քուի մէջ հանդի­պումի ընթացքին յայտնած է, որ տագնա­պը մեծ խնդիր է ամբողջ շրջա­նին հա­մար, իսկ այս տա­րին ինք կը գնա­հա­տէ իբրեւ փախցուած ա­ռիթնե­րու տա­րի` [...]

Չաւուշօղլու խօսած է Հայաստանի հետ սահմանի բացման մասին

Թուրքիոյ արտա­քին գործոց նա­խա­րար Մեւլութ Չաւուշօղլու գրաւոր պա­տասխա­նած է Թուրքիոյ խորհրդա­րա­նի ծրագրաւորման եւ պիւտճէա­կան յանձնա­խումբին մէջ Թուրքիոյ արտա­քին գործոց նա­խա­րա­րութեան պիւտճէի քննարկումնե­րուն ժա­մա­նակ ընդդի­մա­դիր Ժո­ղո­վուրդնե­րու ժո­ղովրդա­վա­րա­կան կուսակցութե­նէն ե­րեսփո­խան Կա­րօ Փայլա­նի` «Հա­յաստա­նի հանրա­պե­տութեան վարչա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նեան ը­սած է, որ պատրաստ է ա­ռանց նա­խա­պայմաննե­րու բա­նակցութիւննե­րու, այս նիւթով Հա­յաստա­նին պա­տասխա­նա՞ծ էք» հարցումին: Այս մա­սին կը հա­ղորդէ «Սփութնիք» լրա­տու [...]

Թուրքիոյ Անվտանգութեան Խորհուրդի նիստի ընթացքին քննարկուած է Հայոց Ցեղասպանութեան հարցը

26 նո­յեմբե­րին, Ռե­ճեփ Թա­յիփ Էրտո­ղա­նի գլխաւո­րութեամբ տե­ղի ունե­ցաւ Թուրքիոյ Ազգա­յին անվտանգութեան խորհուրդի նիստ: «Էրմե­նի­հա­պեր» կը հա­ղորդէ, որ չորս ժամ տեւած նիստի աւարտին հրա­պա­րա­կուած է արդիւնքնե­րը ամփո­փող յայտա­րա­րութիւն, որմէ յստակ դարձած է, որ նիստին քննարկուած է նաեւ տարբեր երկիրնե­րու օ­րէնսդիր մարմիննե­րուն կողմէն Հա­յոց ցե­ղասպա­նութեան ճա­նա­չումնե­րու նիւթը: Յայտա­րա­րութեան` Ցե­ղասպա­նութեան նիւթին վե­րա­բե­րող հա­տուա­ծին մէջ մասնաւո­րա­բար կ՛ը­սուի. «Խստօ­րէն դա­տա­պարտուած են 1915-ի ի­րա­դարձութիւննե­րուն [...]

Գօրծոն Դա­շակցութիւն, յա­րա­տեւ պայքար

Հա­րաւա­յին Ա­մե­րի­կա­յի «Ա­հա­րո­նեան» Կեդրո­նա­կան Կո­մի­տէի նա­խա­ձեռնութեամբ եւ Պուէ­նոս Այրե­սի «Ա­րամ Մա­նուկեան» Կո­մի­տէի կազմա­կերպութեամբ, անցեալ Կի­րա­կի Նո­յեմբեր 30ին, «Խրի­մեան» Վարժա­րա­նի սրա­հին մէջ տե­ղի ունե­ցաւ ՀՅԴ 129ա­մեա­կի հանդի­սաւոր տօ­նա­կա­տա­րութիւնը՝ աւե­լի քան 200 ներկա­նե­րով: Հանդի­սութեան ներկայ էին Ս. Գրի­գոր Լուսաւո­րիչ ե­կե­ղե­ցիի հո­գեւոր Հայր Սուրբ՝ Ա­րեն Շա­հի­նեա­նը, ՀՄԸ­Մի, ՀՕ­Մի, Հա­մազգա­յի­նի, Պա­տա­նե­կան Միւթեան եւ ՀՅԴ տարբեր մարմի­նե­րու ներկա­յա­ցուցիչներ: Նախքան հանդի­սութեան սկսի­լը, «Մա­նուկեան» [...]

Հայ Դատը կը քննադատէ Ցեղասպանութեան բանաձեւը միաձայնութեամբ հաստատելու առաջարկին մերժումը

ՈՒԱ­ՇԻԿԹԸՆ.- Նո­յեմբեր 21ին, Թուրքիոյ ուրացման արշաւին ազդու կերպով հա­կա­դարձե­լու նպա­տա­կով, ծե­րա­կուտա­կաններ Ռա­պըրթ Մե­նենտեզ (Դ., Նիւ Ճըրզի) եւ Թետ Քրուզ (Հ., Թեքսաս) տպաւո­րիչ ե­լոյթներ ունե­ցան Ծե­րա­կոյտին բե­մէն, ա­ռա­ջարկե­լով միա­ձայնութեամբ հաստա­տել Հա­յոց Ցե­ղասպա­նութիւնը ճանչցող թիւ 150 բա­նա­ձեւը, սա­կայն, այս անգամ ծե­րա­կուտա­կան Տէյվի Փըրտու (Հ., Ճորճիա) կա­սե­ցուց բա­նա­ձեւը քուէարկութեան դնե­լու փորձը։ «Այս բա­նա­ձեւը կը յստա­կացնէ փաստ մը, որ տա­րի­նե­րէ [...]

Նախարարի հրաժարականի պահանջը կը մնայ ուժի մէջ

Հա­յաստա­նի կրթութեան, գի­տութեան, մշա­կոյթի եւ մարմնակրթութեան նա­խա­րա­րութեան շէնքին առջեւ 22 նո­յեմբե­րին տե­ղի ունե­ցաւ նա­խա­րար Ա­րա­յիկ Յա­րութիւնեա­նի հրա­ժա­րա­կա­նը պա­հանջող նա­խա­ձեռնող խումբի մամլոյ ա­սուլի­սը: «Ա­ռաւօտ»-էն Գո­հար Յա­կո­բեան կը գրէ, թէ 16-րդ օրն է, որ կը շա­րունա­կուի դաշնակցա­կան ե­րի­տա­սարդնե­րու նստա­ցոյցը, եւ ա­նոնք քնա­պարկե­րով կը շա­րունա­կեն գի­շե­րել նա­խա­րա­րութեան շէնքին մօտ: Ջերմաստի­ճա­նը` -3: Քա­նի մը օր ա­ռաջ ե­րի­տա­սարդնե­րուն բե­րած վա­ռա­րա­նը ոստի­կա­նութիւնը [...]

«Արցախը երբեք պիտի չհամաձայնի վերադառնալ Ազրպէյճանի կազմ» կ՛ըսէ Զաթուլին

Ռուսիոյ Տումա­յի ԱՊՀ-ի գործե­րով, եւրա­սիա­կան հա­մարկման եւ հայրե­նա­կիցնե­րուն հետ կա­պե­րու յանձնա­խումբի նա­խա­գա­հի ա­ռա­ջին տե­ղա­կալ Քոնսթանթին Զա­թուլին Ռուսիոյ պե­տա­կան պատկե­րասփիւռի կա­յա­նի հե­ռարձա­կուող «Փոզներ» յայտա­գի­րէն այլ հարցե­րու կողքին անդրա­դարձաւ արցա­խեան հիմնա­հարցին: Փոզներ անդրա­դարձաւ վերջերս Զա­թուլի­նի` Արցա­խի բա­րե­կամնե­րու խորհրդա­ժո­ղո­վի ծի­րին մէջ Արցախ այցե­լութեան, ո­րուն պատճա­ռով ազրպէյճա­նա­կան արտա­քին գործոց նա­խա­րա­րութիւնը խիստ քննա­դա­տութեան ենթարկած էր զինք: Զա­թուլին յի­շե­ցուց, որ Փոզներ եւս [...]

Թուրքիան կիսով չափ կրճատած է Հայոց Ցեղասպանութեան դէմ պայքարին համար յատկացուող գումարը

Թուրքիոյ խորհրդա­րա­նի ծրագրաւորման եւ պիւտճէա­կան յանձնա­խումբին մէջ ե­րեքշաբթի օր հաստա­տուած պիւտճէին մէջ Հե­տա­զօ­տութիւննե­րու եւ անվտանգութեան գծով աշխա­տանքնե­րու գլխաւոր վարչութեան պիւտճէն 2019 թուա­կա­նին 11,2 մի­լիո­նին փո­խա­րէն 2020 թուա­կա­նին հա­մար նուա­զե­ցուած է 5,9 մի­լիոն լի­րա­յի: «Երկիր» կը տե­ղե­կացնէ, թէ այս մա­սին կը հա­ղորդէ թրքա­կան «Ճումհուրիեթ» կայքը: «Ճումհուրիեթ»-ի լրագրող Հուսէյն Հա­յաթսեւեր կը նշէ, որ Թուրքիան «ցե­ղասպա­նութեան թե­զե­րուն» դէմ պայքա­րը [...]

Նուազագոյն Աշխատավարձը 55 Հազարէն 68 Հազար Դրամի Բարձրացնելու Նախագիծը Ընդունուեցաւ

Ե­ՐԵՒԱՆ, «Թերթ».- Հա­յաստա­նի Ազգա­յին ժո­ղո­վը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջութեամբ ընդունեց «Իմ քայլը» խմբակցութեան պատգա­մաւորնե­րուն կողմէ ներկա­յա­ցուած օ­րէնքին նա­խա­գի­ծը, ո­րով կ՛ա­ռա­ջարկուի ամսա­կան նուա­զա­գոյն աշխա­տա­վարձը 55 հա­զար դրա­մէն վե­րա­ծել 68 հա­զար դրա­մի: Խորհրդա­րա­նի 19 Նո­յեմբե­րի նիստին պատգա­մաւորներ Վա­րազդատ Կա­րա­պե­տեա­նի, Բաբկեն Թունեա­նի եւ Նա­րեկ Զէյնա­լեա­նի ա­ռա­ջարկած «Նուա­զա­գոյն ամսա­կան աշխա­տա­վարձի մա­սին» եւ «Պե­տա­կան պաշտօններ եւ պե­տա­կան ծա­ռա­յութեան պաշտօններ զբա­ղեցնող անձանց [...]

ՀՅԴ Արցախի Կեդրոնական Կոմիտէի հանդիպումը Արցախի նախագահական թեկնածու Մասիս Մայիլեանի հետ

???????????????????????????????????? 20 նո­յեմբե­րին ՀՅԴ Արցա­խի Կեդրո­նա­կան կո­մի­տէի ներկա­յա­ցուցիչ Դաւիթ Իշխա­նեանն ու ՀՅԴ Արցա­խի Կեդրո­նա­կան կո­մի­տէի անդամ, Արցա­խի Հանրա­պե­տութեան Ազգա­յին ժո­ղո­վի փոխնա­խա­գահ Վահրամ Բա­լա­յեան ՀՅԴ Արցա­խի «Նի­կոլ Դուման» կեդրո­նին մէջ հանդի­պում ունե­ցան 2020-ին Արցա­խի մէջ տե­ղի ունե­նա­լիք ընտրութիւննե­րուն նա­խա­գա­հի հաւա­նա­կան թեկնա­ծու, Արցա­խի արտա­քին գործոց նա­խա­րար Մա­սիս Մա­յի­լեա­նի հետ: Այս հանդի­պումով եզրա­փա­կուե­ցաւ Արցա­խի նա­խա­գա­հի 5 հաւա­նա­կան թեկնա­ծունե­րու հետ ՀՅԴ [...]

վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան այցելեց Վենետիկի Ս. Ղազար կղզի

  չո­րեքշաբթի, 20 նո­յեմբե­րին, Հա­յաստա­նի վարչա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նեան այցե­լեց Վե­նե­տի­կի Ս. Ղա­զար կղզի, տե­սակցութիւն ունե­ցաւ Մխի­թա­րեան միա­բա­նութեան վա­նա­հայրե­րուն եւ Վե­նե­տի­կի հայ հա­մայնքի ներկա­յա­ցուցիչնե­րուն հետ: Մի­լա­նո­յի մէջ ան այցե­լեց Մի­լա­նո­յի Հայ ա­ռա­քե­լա­կան Սրբոց Քա­ռասնից Մանկանց ե­կե­ղե­ցի, հանդի­պում ունե­ցաւ Մի­լա­նո­յի քա­ղա­քա­պե­տին եւ տեղւոյն հա­մայնքի ներկա­յա­ցուցիչնե­րուն հետ: Վե­նե­տի­կի մէջ Մխի­թա­րեան միա­բա­նութեան վա­նա­հայրե­րուն եւ Վե­նե­տի­կի հայ հա­մայնքի ներկա­յա­ցուցիչնե­րուն հետ տե­սակցութեան ընթացքին [...]

Argentina
Arménia y Diáspora