Noticias en idioma armenio

Noticias en idioma armenio

վարչա­պետ փա­շի­նեա­նի կա­պա­նեան ե­լոյթը եւ դաշնակցութիւնը

Երևի արձա­գանգե­լով ՀՅԴ Բիւրո­յի Ներկա­յա­ցուցիչ՝ Ընկ. Յա­կոբ Տէր Խա­չա­տուրեա­նի վերջերս հրա­պա­րա­կուած կո­չին, Վարչա­պետ Փա­շի­նեան վերջա­պէս տրա­մադրութիւն կը յայտնէ երկխօ­սութեան դի­մե­լու “Դաշնակցութեան հա­մա­հայկա­կան կա­ռոյց”ին հետ, միա­ժա­մա­նակ բա­ցա­յայտ բա­ցառման մէջ պա­հել ջա­նա­լով Հա­յաստա­նի մեր կազմա­կերպութիւնը։ Պարզ խօսքով, Պր. Վարչա­պե­տը պատրաստ է խօ­սե­լու ՀՅԴ Բիւրո­յին հետ, բայց կը մերժէ խօ­սիլ Դաշնակցութեան երկրի կազմա­կերպութեան հետ. կազմա­կերպութի՛ւն՝ որ Պր. Վարչա­պե­տի [...]

“Կը ցաւիմ` Փաշինեանը այդպէս ալ չընկալեց”. ՀՅԴ Հայաստանի Գ Մարմինի ներկայացուցիչի արձագանգը

ՀՅԴ Հա­յաստա­նի Գե­րա­գոյն մարմի­նի ներկա­յա­ցուցիչ Իշխան Սա­ղա­թէ­լեան` պա­տասխա­նե­լով Հա­յաստա­նի Հանրա­պե­տութեան վարչա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նեա­նի կարգ մը յայտա­րա­րութիւննե­րուն, իր դի­մա­տետրի է­ջին վրայ կա­տա­րած է հե­տեւեալ գրա­ռումը. “Կը լսեմ Դաշնակցութեան քա­ղա­քա­կան ա­պա­գա­յի վե­րա­բե­րեալ վարչա­պե­տի “անկեղծ մտա­հո­գութիւններն” ու կը զարմա­նամ` արդեօք այդքան դժուա՞ր է հասկնալ, որ ՀՅԴ-ի մէջ շերտեր, դուրսի ու ներսի մա­սեր, արժէ­քա­յին ու գա­ղա­փա­րա­կան տա­րա­կարծութիւններ փնտռե­լը անշնորհա­կալ [...]

Մեր առաջնահերթութիւնը դուք չէք

Դի­մա­տետրը կը վխտայ ա­մէն կարգի ա­պա­կողմնո­րո­շիչ գրա­ռումնե­րով մէկ կողմէ իշխա­նութեան քա­րոզչա­կան մե­քե­նան շարժման մէջ պա­հե­լու եւ միւս կողմէ՝ Դաշնակցութեան թա­փը կա­սեցնե­լու յստակ դի­տաւո­րութեամբ։ Կը թուի, թէ ռազմա­բե­մը այլեւս սահմա­նա­գի­ծը չէ։ Ռազմա­բե­մը փո­խադրուած է ներքին քա­ղա­քա­կա­նութեան ո­լորտէն ներս։ Նա­խա­յարձա­կումը (ագրե­սիա) տե­ղի կ՚ունե­նայ Ե­րեւա­նի մէջ իսկ։ եւ թի­րա­խը մեր ազգա­յին քա­ղա­քա­կա­նութիւնն է։ Մեր ազգա­յին գա­ղա­փա­րա­խօ­սութիւնը։ Մեր ազգա­յին [...]

Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան Հայկական Բաժանմունքը 170 հազար ամերիկեան տոլար կը յատկացնէ Լիբանանի հայկական դպրոցներուն

Գա­լուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան Հայկա­կան Բա­ժանմունքը170 հա­զար ա­մե­րի­կեան տո­լա­րի գումար մը կը յատկացնէ Լի­բա­նա­նի մէջ գործող 18 դպրոցնե­րուն: Այս նուի­րա­տուութեան ծի­րէն ներս, նպաստ մը կը տրա­մադրուի նաեւ յա­տուկ կարգա­վի­ճակ ունե­ցող ե­րե­խա­ներ հո­գա­ցող Թռչնոց Բոյն հաստա­տութեան: Անցնող քա­նի մը ա­միսնե­րուն ընթացքին Լի­բա­նա­նը կրկին անգամ յայտնուե­ցաւ քա­ղա­քա­կան, ընկե­րա­յին եւ տնտե­սա­կան ծանր վի­ճա­կի մէջ: Գա­լուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան Հայկա­կան Բա­ժանմունքը մօ­տէն [...]

«Արցախը հետեւողական պիտի ըլլայ Ցեղասպանութեան կազմակերպիչները եւ իրականացնողները պատասխանատուութեան ենթարկելու հարցին մէջ»

30 տա­րի ա­ռաջ կա­տա­րուած ո­ճի­րի անցքե­րը ուսումնա­սի­րե­լու ընթացքին պարզ ու մարդկա­յին հարց մը կը յա­ռա­ջա­նայ` ինչպէ՞ս կ՛ըլլայ, որ նոյն ժո­ղո­վուրդը ե­րեք անգամ ջարդի ենթարկուի մէկ քա­ղա­քի մէջ, ո­րուն հիմնա­քա­րե­րը իր ձեռքով դրած է. ըստ «Երկիր»-ին, Պա­քուի ջարդե­րու 30-ա­մեայ տա­րե­լի­ցին նուի­րուած` Հա­յաստա­նի եւ Արցա­խի Ազգա­յին ժո­ղովնե­րու միջխորհրդա­րա­նա­կան յանձնա­խումբի միա­ցեալ յա­տուկ նիստին ե­լոյթ ունե­նա­լու ընթացքին նշեց Արցա­խի [...]

Յայտնաբերուած է Ազգային Անվտանգութեան Ծառայութեան նախկին Պետ Գէորգի Կուտոյեանի դիակը

17 յունուա­րին Ե­րեւան քա­ղա­քի Պա­րոյր Սեւա­կի փո­ղո­ցի բնա­կա­րաննե­րէն մէ­կուն մէջ յայտնա­բե­րուած է Ազգա­յին անվտանգութեան ծա­ռա­յութեան նախկին տնօ­րէն Գէորգի Կուտո­յեա­նի դիա­կը, ո­րուն վրայ կա­յին կրա­կոցնե­րու հետքեր: Նախնա­կան տուեալնե­րով` դիա­կի զննութեամբ վնա­սուածք յայտնա­բե­րուած է ա­նոր դի­մածնօ­տա­յին հա­տուա­ծին մէջ. մա­հուան վարկածնե­րէն մէ­կը անձնասպա­նութիւնն է: Դիա­կին կողքին գտնուած է նաեւ ատրճա­նակ մը: Լրա­տուա­մի­ջոցնե­րուն հա­մա­ձայն, Գէորգի Կուտո­յեա­նի բնա­կա­րա­նին պա­տե­րուն վրայ [...]

Երրորդ տարածքներու տեսութիւնը

Տա­րա­ծաշրջա­նա­յին մա­կարդա­կի վրայ տա­րին սկսաւ նոր փուլի նա­խանշա­յին ի­րա­դարձութեամբ: Միա­ցեալ Նա­հանգներ – Ի­րան առճա­կատման յա­րա­բե­րութիւննե­րու մէջ գերլա­րուած ի­րա­վի­ճակ ստեղծուե­ցաւ Թրամփի հրա­հանգով Ի­րա­քի մէջ ի­րանցի զօ­րա­վա­րի սպա­նութեամբ: Այնուհե­տեւ կա­տա­րուած յայտա­րա­րութիւննե­րը, մե­ղադրանքնե­րը, կարմիր գի­ծե­րը հա­տած ըլլա­լու հաստա­տումնե­րը, դա­տա­պարտանքնե­րը քա­նի մը ուղենշա­յին ե­րեւոյթի մա­սին մտա­ծել կու տան: Հա­կա­դարձ գործո­ղութիւնը անպայման պի­տի ձեռնարկուէր: Ի­րա­քի մէջ ա­մե­րի­կեան յե­նա­կէ­տեր հա­րուա­ծե­լու Ի­րա­նի պա­տասխա­նը անխուսա­փե­լի [...]

Դաւիթ Իշխանեան. “Քարոզարշաւին կանուխ սկսիլը չի համապատասխաներ ներքաղաքական պահանջներուն”

Հայկա­կան երկու պե­տութիւննե­րու յա­րա­բե­րութիւննե­րուն, 2020-ին տե­ղի ունե­նա­լիք Արցա­խի նա­խա­գա­հա­կան ընտրութիւննե­րուն եւ այլ հարցե­րու մա­սին “Թերթ”-ի թղթա­կից Ա­մա­լիա Ա­ռա­քե­լեա­նի հետ զրուցած է Արցա­խի ՀՅԴ խմբակցութեան պատգա­մաւոր, նա­խա­գա­հա­կան թեկնա­ծու Դաւիթ Իշխա­նեան: Ըստ ա­նոր, 2019-ի սկիզբը կար լա­րուա­ծութիւն հայկա­կան երկու պե­տութիւննե­րու յա­րա­բե­րութիւննե­րուն մէջ, սա­կայն տա­րե­վերջին այդ լա­րուա­ծութիւնը ո՛չ միայն մեղմա­ցած է, այլ նաեւ` յա­րա­բե­րութիւննե­րը ջերմա­ցած են: Բա­նակցա­յին գործընթա­ցին Արցա­խի [...]

Վարչապետ Փաշինեան. “2020-ը Ռազմավարական խնդիրներու լուծումով զբաղելու ժամանակաշրջան պէտք է ըլլայ”

Հա­յաստա­նի վարչա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նեան 2019 թուա­կա­նը յա­ջո­ղած տա­րի նկա­տեց: Կա­ռա­վա­րութեան նիստին սկիզբը ան նշեց, որ 2018-2019 թուա­կաննե­րուն կա­րե­լի ե­ղաւ լուծել օ­րա­կարգի կարճա­ժամկէտ բո­լոր խնդիրնե­րը, եւ 2020 թուա­կա­նը պէտք է արդէն ռազմա­վա­րա­կան խնդիրնե­րու լուծումով զբա­ղե­լու ժա­մա­նա­կաշրջան ըլլայ: “Ես կը կարծեմ` 2020 թուա­կա­նը բաւա­կան լաւ սկսած ենք, եւ այն նո­րա­ցուած հա­յե­ցա­կարգը, որ մենք ա­ռա­ջարկե­ցինք Հա­յաստա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րուն եւ [...]

Նա­խա­գահ Սա­հա­կեան. “2020-ը Արցա­խի հա­մար պի­տի ըլլայ նաեւ քա­ղա­քա­կան գործընթացնե­րով հա­րուստ տա­րի”

Արցա­խի նա­խա­գահ Բա­կօ Սա­հա­կեան յղեց շնորհաւո­րա­կան ուղերձ մը Նոր տա­րուան ա­ռի­թով` հաստա­տե­լով, որ բո­լորս նոր յոյսե­րով, բա­րի ցանկութիւննե­րով եւ ակնկա­լութիւննե­րով կը դի­մաւո­րենք 2020 թուա­կա­նը: “Բնա­կան է, որ մեր ժո­ղո­վուրդը ա­ռա­ջին հերթին կը ցանկայ խա­ղա­ղութիւն, ապրիլ, ա­րա­րել, ստեղծա­գործել, շէ­նացնել, զարգացնել ու զօ­րացնել հա­րա­զատ երկի­րը: Մեզմէ իւրա­քանչիւրը կ՛ուզէ երջա­նիկ ու ա­ռողջ տեսնել իր հա­րա­զատներն ու բա­րե­կամնե­րը: Այս ա­մէ­նը ի­րա­կա­նութիւն [...]

Վարչա­պետ Փա­շի­նեա­նի շնորհաւո­րա­կան ուղերձը

Հա­յաստա­նի վարչա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նեան Նոր տա­րուան եւ Ս. Ծննդեան տօ­նե­րուն ա­ռի­թով, Հանրա­պե­տութեան հրա­պա­րա­կին վրայ հաւա­քուածնե­րուն ուղղեց շնորհաւո­րա­կան խօսք մը: Վարչա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նեան յայտա­րա­րեց, որ ներկա­յիս Հա­յաստան կը գտնուի աղքա­տութեան ա­մէ­նէն ցած մա­կարդա­կին վրայ, Հա­յաստա­նի մէջ մի­ջազգա­յին պա­հեստնե­րը հա­սած են աննա­խա­դէպ ծաւալնե­րու` գե­րա­զանցե­լով 2,8 մի­լիառ տո­լա­րը, իսկ 2019-ի պե­տա­կան պիւտճէի հարկա­յին ե­կա­մուտնե­րը գե­րա­կա­տա­րուած են աւե­լի քան 100 [...]

Նա­խա­գահ Սարգսեան. “2020-ին մեր յոյսե­րը պէտք է շա­րունա­կեն դառնալ գործնա­կան քայլեր եւ արդիւնքներ”

Հա­յաստա­նի նա­խա­գահ Արմէն Սարգսեան Նոր տա­րուան ա­ռի­թով շնորհաւո­րա­կան ուղերձ յղեց հա­մայն հա­յութեան` շեշտե­լով, որ փա­կուող 2019 թուա­կա­նը ազգա­յին եւ պե­տա­կան նպա­տակնե­րը նո­րո­վի ուրուագծե­լու տա­րի էր: “Մենք միա­սին անցանք մեր պե­տա­կա­նութեան ամրապնդման եւս մէկ փուլ”, շեշտեց ան: Ըստ նա­խա­գա­հին, իբրեւ պե­տութիւն, ժո­ղո­վուրդ եւ մեծ ընտա­նիք` մեր ա­ռաջնա­հերթ հարցե­րը եւ գե­րա­կա­յութիւննե­րը չեն փո­խուած: Սա­կայն 2020-ին մեր յոյսե­րը [...]

Լե­զուն՝ ազդակ բա­ժանմա՞ն, թէ միացման…

Մէկ ազգ, մէկ պատմութիւն, մէկ մշա­կոյթ… Բայց՝ երկո՞ւ լե­զու: Աւե­լի ճիշդ պի­տի ըլլար ը­սել՝ երկու լե­զուա­ճիւղ, երկու հնչե­լա­ձեւ, երկու գրե­լա­ձեւ, երկու գրա­կա­նութիւն: Տա­կաւին՝ երկու ապրե­լա­կերպ եւ այլ երկուութիւններ: Ինչպէ՞ս ուրեմն՝ մէկ մշա­կոյթ, մէկ պատմութիւն, մէկ ազգ: Սա՛ է սա­կայն մեր ի­րա­կա­նութիւնը, որ ի­րաւամբ մեզ կը մղէ հարցա­կա­նի տակ դնե­լու մեր այդ “մէ­կութիւն”ը: Ի վերջոյ, այսօր նոյն հո­ղին վրայ ալ [...]

Գիւմրիի մէջ պիտի հիմնուի ազատ տնտեսական գօտի

Կա­ռա­վա­րութիւնը հա­մա­ձայնութիւն տուաւ Շի­րա­կի մարզի Գիւմրի քա­ղա­քին մէջ արտադրա­կան ա­զատ տնտե­սա­կան գօ­տի ստեղծե­լու նա­խա­գի­ծին: Այս նա­խա­ձեռնութիւնը նպա­տակ ունի սպա­սարկել ե­լեկտրո­նա­յին ա­ռեւտուրի պա­հեստնե­րուն եւ արտա­ծուե­լիք արտադրա­կան հո­լո­վոյթնե­րուն: Ա­զատ տնտե­սա­կան գօ­տիի ստեղծումը նպա­տակ ունի խթա­նել օ­տա­րերկրեայ ուղղա­կի ներդրումնե­րը, երկրի ներդրումա­յին գրաւչութիւնը աւելցնել, նոր աշխա­տա­տե­ղեր ստեղծել եւ կա­յուն տնտե­սութիւն զարգացնել: Հա­յաստա­նի տնտե­սութեան նա­խա­րար Տիգրան Խա­չատրեան ը­սաւ, թէ ա­զատ տնտե­սա­կան գօ­տիի [...]

Argentina
Arménia y Diáspora