Noticias en idioma armenio

Noticias en idioma armenio

 • 9 agosto, 2019
 • 0
 • 53

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԸ ՊԱՏՈՒԵՑ ՄԵԾՆ ԿՈՄԻՏԱՍԻ ԾՆՆԴԵԱՆ 150-ամեակը

Մօթէվիտէոյի Համազգայինի ̕̕̕<Լ. Շանթ> մասնաճիւղի Վարչութեան ճիգերով  ամիսներ տեւած աշխատանքը, տուաւ սպասուած արդիւնքը։ Արդարեւ <Հայկական երեկոյ> անուան տակ  բեմադրութիւնը մեծ յաջողութիւն արձանագրեց։ Ան բաղկացած էր երկու բաժիններէ, առաջինով պալէի մեծ վարպետ և Պ. Այրէսի աշխարհահռչակ Գոլոն Թատրոն–ի մէջ երկար տարիներ  հանդէս եկած իբրև գլխաւոր պարող, իսկ այժմ գեղարուեստական ղեկավար, Վահրամ Համբարձումեանը մարմնաւոեց Մեծն Կոմիտաս վարդապետի կեանքի [...]

 • 6 agosto, 2019
 • 0
 • 47

«Հազար ու մէկ երգ»-ը՝ Կոմիտասի բացառիկ արժէքը

Կո­մի­տա­սի 150-ա­մեա­կը ա­ռիթ է հա­յեացք մը եւս նե­տե­լու անցեա­լին եւ տեսնե­լու, թէ ա­նոր նա­խորդ յո­բե­լեաննե­րը, մա՛նաւանդ Հա­յաստա­նի մէջ, ինչ ձեւով նշուած են: Անշուշտ, Կո­մի­տա­սի գործունէութեան գնա­հատման կա­րեւոր հանգրուան մը ե­ղած է ա­նոր 100-ա­մեա­կը, որ մեծ շուքով նշուած է Հա­յաստա­նի մէջ՝ 1969 թուա­կա­նին: Այդ ժա­մա­նակ էր, որ ժո­ղո­վուրդը ամբողջութեամբ սկսած էր ճանչնալ Կո­մի­տա­սը եւ հա­կա­ռակ ա­նոր [...]

 • 6 agosto, 2019
 • 0
 • 47

«Ասպարէզ»Ի երկարամեայ խմբագիր Աբօ Պողիկեան կը հեռանայ պաշտօնէն

«Ասպա­րէզ» օ­րա­թերթի երկա­րա­մեայ խմբա­գիր Ա­բօ Պո­ղի­կեան, որ ներկա­յիս թերթին տնտե­սա­կան հարցե­րու տնօ­րէնն է, 1 Սեպտեմբե­րին պի­տի հե­ռա­նայ իր պաշտօ­նէն, Հա­յաստան հաստա­տուե­լու նպա­տա­կով։ Ա­նոր՝ «Ասպա­րէզ»ի մէջ պաշտօ­նա­վա­րութիւնը տասնա­մեակնե­րու վրայ կ՛երկա­րի։ 1985ին ան դարձաւ թերթին հա­յե­րէն բա­ժի­նի խմբա­գի­րը, զգա­լիօ­րէն ընդարձա­կե­լով թերթին լրա­տուա­կան ծաւա­լը եւ ընթերցողնե­րու թիւը։ 1990ին ան հաստա­տուե­ցաւ Հա­յաստան, ուր հի­մը դրաւ ՀՅԴի մամլոյ եւ տե­ղե­կա­տուա­կան կեդրո­նին, [...]

 • 6 agosto, 2019
 • 0
 • 45

Հ.Յ.Դ. Հայաստանի Գերագոյն Մարմին – Հ.Յ.Դ. Արցախի Կեդրոնական Կոմիտէ հանդիպում

Ե­ՐԵՒԱՆ.- Յուլիս 26-ին, Հ.Յ.Դ. «Սի­մոն Վրա­ցեան» կեդրո­նին մէջ տե­ղի ունե­ցաւ Հ.Յ.Դ. Հա­յաստա­նի Գե­րա­գոյն մարմի­նի եւ Հ.Յ.Դ. Արցա­խի Կեդրո­նա­կան կո­մի­տէի հանդի­պումը: Արցա­խի Կեդրո­նա­կան կո­մի­տէէն հանդի­պումին մասնակցած են Արթուր Մո­սիեան, Սերկէյ Շահվերդեան եւ Վա­հագն Դա­դա­յեան, Հա­յաստա­նի Գե­րա­գոյն մարմի­նէն` Գե­րա­գոյն մարմի­նի ներկա­յա­ցուցիչ Իշխան Սա­ղա­թէ­լեան, Սի­մոն Սի­մո­նեան, Շա­ղիկ Մա­րուխեան, Յա­կոբ Մա­թի­լեան եւ Արթուր Խա­չատրեան: Քննարկուե­ցան Արցա­խի մէջ գործող քա­ղա­քա­կան այլ [...]

 • 6 agosto, 2019
 • 0
 • 48

«Էս-400» Ընդդէմ «Էֆ-35» -ի

Անհասկնա­լի կրնայ թուիլ այս վերնա­գի­րը, քա­ղա­քա­կան անցուդարձե­րով հե­տեւո­ղէն աւե­լի, մասնա­գէտ ռազմա­գէտնե­րու հա­մար: Մա­նաւանդ, որ վերջերս լսուած այս երկու արդիա­կան կա­ռոյցնե­րը զի­րար կը լրացնեն…եւ ոչ թէ մրցա­կիցներ ըլլա­լով, միեւնոյն դե­րը կը կա­տա­րեն: Աւե­լի տրա­մա­բա­նա­կան պի­տի ըլլար ռազմա­կան շուկա­յէն ներս դէմ յանդի­ման հա­նել ռուսա­կան «Սու-35» եւ ա­մե­րի­կեան «Էֆ-35» հա­լա­ծիչ-ռմբա­ձիգներն ու «Էս-400» եւ «Փաթրիըթ» հա­կա-օ­դա­յին պաշտպա­նութեան հա­մա­կարգե­րը: Սա­կայն, ռազմա­կան [...]

 • 6 agosto, 2019
 • 0
 • 42

Թրքական ժխտողականութեան պատին վրայ լուրջ ճեղք մը

Հա­յոց ցե­ղասպա­նութեան պատմա­կան փաստի տա­րածման եւ թրքա­կան ժխտո­ղա­կա­նութեան դէմ պայքա­րին մէջ լուրջ դե­րա­կա­տա­րութիւն վերցուցած են թուրք պատմա­բաններն ու ա­կա­դե­մա­կաննե­րը: Ա­նոնց թիւը հետզհե­տէ բազմա­ցաւ անցած տա­րի­նե­րուն ընթացքին, երբ ի­րար յա­ջորդող գիրքե­րով, յօ­դուածնե­րով եւ ուսումնա­սի­րութիւննե­րով, յանդգնե­ցան լոյս սփռել Թուրքիոյ մէջ ծանր թա­պու նկա­տուող թե­մա­յին շուրջ: Ա­նոնց մղում տուած է սե­փա­կան ժո­ղո­վուրդը դաստիա­րա­կե­լու եւ երկի­րը ժո­ղովրդա­կա­նացնե­լու ողջա­միտ ձգտում մը, [...]

 • 6 agosto, 2019
 • 0
 • 65

Արթուր Խաչատրեան. «Դատարանները քաղաքականացնելը կը յանգեցնէ սահմանադրական ճգնաժամի»

ՀՅԴ Հա­յաստա­նի ե­րի­տա­սարդա­կան միութիւնը 1 օ­գոստո­սին մո­մա­վա­ռութիւն կազմա­կերպած է Ե­ռաբլուրի մէջ: Միութիւնը միա­ժա­մա­նակ պատրաստա­կա­մութիւն յայտնած է ա­ջակցե­լու պաշտպա­նութեան նա­խա­րա­րութեան` անհրա­ժեշտութեան պա­րա­գա­յին շուրջօ­րեայ հսկո­ղութիւն կա­տա­րե­լու Ե­ռաբլուրի տա­րածքին մէջ: «Ա­ռա­ջին լրա­տուա­կան»-ին հետ ունե­ցած զրոյցին ընթացքին ՀՅԴ Հա­յաստա­նի Գե­րա­գոյն մարմի­նի անդամ Արթուր Խա­չատրեան շեշտած է, որ պէտք է կանխուին նման ե­րեւոյթնե­րը: «Իր զազրե­լիութեամբ եւ սրբապղծութեամբ արտա­ռոց ե­րեւոյթ է», ը­սած [...]

 • 6 agosto, 2019
 • 0
 • 51

Կեանքէն հեռացած է պատմաբան, ցեղասպանագէտ Վահագն Տատրեան

93 տա­րե­կա­նին կեանքէն հե­ռա­ցած է ա­մե­րի­կա­հայ հանրա­ծա­նօթ գիտնա­կան, ի­րաւա­գէտ, պատմա­բան, ընկե­րա­բան, մա­թե­մա­թի­քոս, ընկե­րա­բա­նութեան դոկտոր, փրոֆէ­սըր, ՀՀ ԳԱԱ պա­տուաւոր դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ արտա­սահմա­նեան անդամ, Հա­յոց Ցե­ղասպա­նութեան պատմա­բան եւ Զօ­րեան հաստա­տութեան Ցե­ղասպա­նութեան ուսումնա­սիրման գծով տնօ­րէն Վա­հագն Տատրեա­նը։ Վա­հագն Տատրեան ծնած է 1926-ին Պո­լիս։ Աւարտած է Պեռլի­նի հա­մալսա­րա­նի մա­թե­մա­թի­քա­յի, Վիեննա­յի հա­մալսա­րա­նի պատմութեան եւ Զիւրի­խի հա­մալսա­րա­նի մի­ջազգա­յին ի­րաւունքի բա­ժանմունքնե­րը։ 1970-1991թթ. [...]

 • 6 agosto, 2019
 • 0
 • 51

Սփիւռքի Հետազօտութեան Ծրագիրը ընթացք պիտի առնէ Արժանթինի մէջ

Սփիւռքի Հետազօտութեան Ծրագիրը հրապարակած է մամլոյ հաղորդագրութիւն մը յայտնելով, որ Պուէնոս Այրէսի մէջ կազմուած է խորհրդակցական յանձնախումբ մը ծրագրի իրականացման համար: Հետազօտութեան այս տարուան ծրագրին մաս կը կազմեն նաեւ երեք այլ սփիւռքեան համայնքներ, ինչպէս Մոնթրէալ, Լիբանան եւ Ռումանիա, ուր ուսումնասիրութիւններ պիտի կատարուին Օգոստոսէն Հոկտեմբեր եռամսեայ ժամանակաշրջանին: Ծրագրի տնօրէն Հրաչ Չիլինկիրեան, որ Յունիսին այցելեց Պուէնոս Այրէս, բացատրեց [...]

 • 30 julio, 2019
 • 0
 • 60

27 Յուլիս 1983. Լիզպոնի Հինգին գերագոյն անձնուիրումը հայոց արդար ցասումին մշտագոռ արձագանգն է… Յաւերժին մէջ

1983 թուա­կա­նի Յուլիս 27ի օ­րը ա­րեամբ գրուած անջնջե­լի թուա­կան մը դարձաւ հայ ժո­ղո­վուրդի մե­րօ­րեայ պատմութեան մէջ՝ խորհրդանշե­լով Հայ Դա­տի ուժա­կան պայքա­րին նո­րա­գոյն զարթօնքին ա­րեւա­մա­րը… Յուլիս 27ի այս օ­րը, 36 տա­րի ա­ռաջ, Փորթուկա­լի մայրա­քա­ղաք Լիզպո­նի մէջ, թրքա­կան դեսպա­նութեան պատկա­նող հա­մա­լի­րը թա­տե­րա­բեմ դարձաւ հայկա­կան իւրօ­րի­նակ Ողջա­կիզման։ Հինգ ե­րի­տա­սարդ հա­յորդի­ներ, ՀՅԴ Լի­բա­նա­նի Ե­րի­տա­սարդա­կան Միութեան անդամներ, յա­նուն Հայ Դա­տի պա­հանջա­տի­րութեան, ուժա­նա­կով [...]

 • 30 julio, 2019
 • 0
 • 53

Հրանդ Տինք եւ Մեսրոպ Պատրիարք

1996ի այն օ­րէն ասդին, երբ սկսաւ հրա­տա­րա­կուիլ «Ա­կօս» թրքա­լե­զու շա­բա­թա­թերթը (ունի հա­յե­րէն մասնա­կի է­ջեր), ո՛չ միայն պոլսա­հայ հրա­պա­րա­կագրութեան, այլեւ բո­վանդակ Թուրքիոյ մամլոյ կեանքին մէջ հետզհե­տէ տի­րա­պե­տող ա­նուն մը դարձաւ ա­նոր խմբա­գի­րը՝ Հրանդ Տինք: Հրանդ Տինք իր թերթին Ա. է­ջին վրայ ստո­րագրած ա­ռաջնորդող յօ­դուածնե­րով ու վերլուծա­կան գրութիւննե­րով Ե­րեւոյթ մը դարձաւ շուտով: Իր յանդուգն ու սրտա­բուխ արտա­յայտութիւննե­րը եւ [...]

 • 30 julio, 2019
 • 0
 • 57

2020ին Արցախը Հայաստանին կապող 3րդ ճանապարհը պիտի կառուցուի

Ե­ՐԵՒԱՆ.- Հա­յաստա­նի անվտանգութեան խորհուրդի քարտուղար Արմէն Գրի­գո­րեան «Ա­զա­տութիւն» ռա­տիօ­կա­յա­նին հետ զրոյցի մը ընթացքին յայտնեց, որ Հա­յաստա­նի կա­ռա­վա­րութիւնը կը ծրագրէ 2020ին, մինչեւ 150 քի­լո­մեթր ճա­նա­պարհ կա­ռուցել՝ Արցա­խը Հա­յաստա­նին կա­պող: Ան ը­սաւ, որ հա­մա­պա­տասխան ո­րո­շումը արդէն տրուած է: «Հա­րաւա­յին ուղղութեամբ ճա­նա­պարհ՝ Կա­պա­նէն մինչեւ Հադրութ կը քննարկուի, եւ ես յոյս ունիմ, որ մինչեւ տա­րուան վերջը մենք պի­տի ամփո­փենք այս քննարկումնե­րը [...]

 • 30 julio, 2019
 • 0
 • 52

Արցախի կարգավիճակը կարմիր գիծ է… Յատկապէս Ատրպէյճանական նկրտումներու պարագային

Լեռնա­յին Ղա­րա­բա­ղի տագնա­պին լուծման հե­ռանկա­րա­յին պատկե­րա­ցումնե­րուն մէջ Արցա­խի կարգա­վի­ճա­կին վերջնա­կան յստա­կեցման կա­րի­քը հայկա­կան կողմին ա­ռաջնա­հերթութիւնն է: Ինչպէս Հա­յաստա­նի արտա­քին գործոց նա­խա­րա­րութեան բանբեր Աննա Նաղտա­լեան շեշտեց, կարմիր գիծ մըն է, ո­րուն կա­պակցա­բար թիւր տպաւո­րութիւններ կան, թէ Հա­յաստան միա­կողմա­նի զի­ջումնե­րու իսկ պատրաստ է։ Ատրպէյճա­նի արտա­քին գործոց նա­խա­րա­րութեան բանբեր Լէյլա Ապտիւլաեւա­յի հա­կազդե­ցութիւնը՝ Նաղտա­լեա­նի յայտա­րա­րութեան, ե­կաւ յստա­կացնե­լու Պա­քուի իշխա­նութիւննե­րուն կե­ցուածքը՝ [...]

 • 30 julio, 2019
 • 0
 • 61

Քանատայի մէջ Հայաստանի արտակարգ եւ լիազօր Դեսպան Անահիտ Յարութիւնեան ընդունեց ՀՅԴ պատուիրակութիւնը

Շաբաթ, 20 յուլիս 2019-ին, Օթթաուայի մէջ Հայաստանի արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Անահիտ Յարութիւնեան ընդունեց ՀՅԴ պատուիրակութիւնը` գլխաւորութեամբ ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչ Յակոբ Տէր Խաչատուրեանի եւ ՀՅԴ Քանատայի Կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ Մհեր Գարագաշեանի: Պատուիրակութեան մաս կը կազմէին ՀՅԴ Քանատայի Կեդրոնական կոմիտէի դիւանի անդամներ Արտօ Գաբրիէլեան եւ Մարալ Նազարեան, ինչպէս նաեւ` Օթթաուայի «Վահան Յովհաննիսեան» կոմիտէի ատենապետ Րաֆֆի Գատեհճեան [...]

Argentina
Arménia y Diáspora