Noticias en idioma armenio

Noticias en idioma armenio

ՀՅԴ Բիւրոյի յայտարարութիւնը` Հիւսիսային Սուրիոյ գործողութիւնը դատապարտող

10 Հոկտեմբե­րին ՀՅԴ Բիւրոն հրա­պա­րա­կեց յայտա­րա­րութիւն մը, ո­րուն մէջ անդրա­դարձաւ հիւսի­սա­յին Սուրիոյ մէջ տե­ղի ունե­ցող գործո­ղութիւննե­րուն՝ դա­տա­պարտե­լով զա­նոնք եւ զօ­րակցութիւն յայտնե­լով Սուրիոյ եղբայր ժո­ղո­վուրդին։ Յայտա­րա­րութեան մէջ նշուե­ցաւ. «Հերթա­կան անգամ ոտնա­հա­րե­լով պե­տութիւննե­րի եւ ժո­ղո­վուրդնե­րի մի­ջազգայնօ­րէն ամրագրուած ի­րաւունքնե­րը, Թուրքիան բա­ցա­յայտ ռազմա­կան ագրե­սիայ է ձեռնարկել Սի­րիա­յի հիւսիս-ա­րեւելքում: Ենթադրեալ անվտանգութեան գօ­տի ստեղծե­լու թուրքա­կան նպա­տա­կադրումը սպառնա­լի­քի տակ է դնում ո՛չ միայն Սի­րիա­յի [...]

Քրտական գործօնը` Ամերիկեան լքումին եւ Ռուսական լռութեան միջեւ

  Ուա­շինկթը­նի պաշտօ­նա­կան յայտա­րա­րութիւնը, թէ ա­մե­րի­կեան բա­նա­կը հիւսի­սա­յին Սուրիոյ մէջ թրքա­կան զի­նուո­րա­կան գործո­ղութեան ո՛չ մասնակցե­լու եւ ո՛չ ա­ջակցե­լու ո­րո­շում ունի, գործնա­պէս թրքա­կան ներխուժումի կամ անվտանգութեան գօ­տիի ձեւաւորման գործընթա­ցի կա­նաչ լոյս տալն է: Մինչեւ այդ յայտա­րա­րութիւնը, քա­ղա­քա­կան գետնի վրայ պաշտօ­նա­կան Դա­մասկո­սը ձեռնարկած էր նոր Սահմա­նադրութեան մշակման խորհրդակցութիւննե­րու: Ուշագրաւ ե­րեւոյթը այն էր, որ նոր Սահմա­նադրութեան յօ­դուածնե­րը մի­ջազգա­յին ընտա­նի­քի ներկա­յա­ցուցիչնե­րուն հետ [...]

Նախագահ Սարգսեան ընդունած է Արցախի Բարեկամներու Համաժողովի Լատինական Ամերիկայի պատուիրակութիւնը

Նա­խա­գահ Սարգսեան Ընդունած Է Արցա­խի Բա­րե­կամնե­րու Հա­մա­ժո­ղո­վի Լա­տի­նա­կան Ա­մե­րի­կա­յի Պա­տուի­րա­կութիւնՀա­յաստա­նի Հանրա­պե­տութեան նա­խա­գահ Արմէն Սարգսեան 9 հոկտեմբե­րին ընդունեց «Հա­մա­գործակցութիւն յա­նուն արդա­րութեան եւ խա­ղա­ղութեան» խո­րա­գի­րով Արցա­խի բա­րե­կամնե­րու հա­մա­ժո­ղո­վի պա­տուի­րա­կութիւնը` Ընկերվար մի­ջազգայնա­կա­նին մօտ ՀՅԴ-ի ներկա­յա­ցուցիչ, ՀՅԴ Բիւրո­յի նախկին անդամ Մա­րիօ Նալպանտեա­նի գլխաւո­րութեամբ: Մ. Նալպանտեան տե­ղե­կա­ցուց, որ պա­տուի­րա­կութեան մաս կը կազմեն Լա­տի­նա­կան Ա­մե­րի­կա­յի տարբեր երկիրնե­րէ ճանչցուած անձնաւո­րութիւններ` խորհրդա­րա­նա­կաններ, նախկին դիւա­նա­գէտներ, [...]

Տեղի ունեցաւ «Համագործակցութիւն Յանուն Արդարութեան եւ Խաղաղութեան» խորագիրով Արցախի Բարեկամներու ժողովը

11 հոկտեմբե­րին Ստե­փա­նա­կերտի մէջ տե­ղի ունե­ցաւ ՀՅԴ-ի եւ Արցա­խի արտա­քին գործոց նա­խա­րա­րութեան կազմա­կերպած` «Հա­մա­գործակցութիւն յա­նուն արդա­րութեան եւ խա­ղա­ղութեան» խո­րա­գի­րը կրող Արցա­խի բա­րե­կամնե­րու քա­ռօ­րեայ հա­մա­ժո­ղո­վը, ո­րուն կը մասնակցին 30 երկիրնե­րէ 150 հա­սա­րա­կա­կան, քա­ղա­քա­կան գործիչներ եւ մտաւո­րա­կաններ: Բացման նիստին արտա­սա­նուած պաշտօ­նա­կան խօսքե­րուն մէջ լուսարձա­կի տակ առնուե­ցաւ Արցա­խի գե­րիշխա­նութեան պահպանման անհրա­ժեշտութիւնը, մի­ջազգա­յին մա­կարդա­կի վրայ ա­նոր ներկա­յութեան կա­րեւո­րութիւնն ու այս [...]

Արցախի Բարեկամներու հանդիպումը Նախագահ Սարգսեանի հետ

  Ե­ՐԵՒԱՆ, «Արմէնփրէս».- Հա­յաստա­նի Հանրա­պե­տութեան նա­խա­գահ Արմէն Սարգսեան 9 Հոկտեմբե­րին ընդունեց «Հա­մա­գործակցութիւն յա­նուն արդա­րութեան եւ խա­ղա­ղութեան» խո­րա­գի­րով Արցա­խի բա­րե­կամնե­րու հա­մա­ժո­ղո­վի պա­տուի­րա­կութիւնը՝ Ընկերվար մի­ջազգայնա­կա­նին մօտ ՀՅԴի ներկա­յա­ցուցիչ, ՀՅԴ Բիւրո­յի նախկին անդամ Մա­րիօ Նալպանտեա­նի գլխաւո­րութեամբ: Մ. Նալպանտեան տե­ղե­կա­ցուց, որ պա­տուի­րա­կութեան մաս կը կազմեն Լա­տի­նա­կան Ա­մե­րի­կա­յի տարբեր երկիրնե­րէ ճանչցուած անձնաւո­րութիւններ՝ խորհրդա­րա­նա­կաններ, նախկին դիւա­նա­գէտներ, հա­սա­րա­կա­կան գործիչներ, ո­րոնք Հա­յաստա­նի եւ Արցա­խի հետ [...]

Հռչակագիր` Արցախի Բարեկամներու «Համագործակցութիւն յանուն արդարութեան եւ խաղաղութեան» համաժողովի

  11 հոկտեմբե­րին Ստե­փա­նա­կերտի մէջ կա­յա­ցած «Հա­մա­գործակցութիւն յա­նուն արդա­րութեան եւ խա­ղա­ղութեան» խո­րա­գի­րով Արցա­խի բա­րե­կամնե­րու հա­մա­ժո­ղո­վի մասնա­կիցնե­րը որդեգրե­ցին ամփո­փիչ հե­տեւեալ հռչա­կա­գի­րը: – Ա­ռաջնորդուե­լով Մարդու ի­րաւունքնե­րի հա­մընդհա­նուր հռչա­կագրում եւ մարդու ի­րաւունքնե­րի այլ հիմնա­րար փաստաթղթե­րում ամրագրուած ա­զա­տութեան, ժո­ղովրդա­վա­րութեան եւ հաւա­սա­րութեան սկզբունքնե­րով եւ գա­ղա­փարնե­րով, – ճա­նա­չե­լով ժո­ղո­վուրդնե­րի ինքնո­րոշման ի­րաւունքը` որպէս մարդկութեան կա­րեւոր ձեռքբե­րումնե­րից մէ­կը ժո­ղո­վուրդնե­րի ի­րաւա­հաւա­սա­րութեան ա­պա­հովման ճա­նա­պարհին, եւ հա­մո­զուած լի­նե­լով, որ [...]

Սթրովոլոսի Քաղաքապետը զօրավիգ է Արցախի ժողովուրդի ազատ ինքնորոշման իրաւունքին

ՀՅԴ Կիպրո­սի Հայ դա­տի յանձնա­խումբին եւ ՀՅԴ Եւրո­պա­յի Հայ դա­տի գրա­սե­նեա­կին նա­խա­ձեռնութեամբ Արցախ գտնուող Կիպրո­սի Սթրո­վո­լոս քա­ղա­քը ներկա­յացնող պա­տուի­րա­կութիւնը 26 սեպտեմբե­րին այցե­լած է ՀՅԴ Ստե­փա­նա­կերտի «Նի­կոլ Դուման» կեդրոն: Սթրո­վո­լո­սի քա­ղա­քա­պետ Անտրէաս Փա­փա­խա­րա­լամփուս ՀՅԴ Արցա­խի Կեդրո­նա­կան կո­մի­տէի անդամնե­րուն հետ քննարկած է Արցա­խի եւ Կիպրո­սի քա­ղա­քա­կան դաշտե­րուն վե­րա­բե­րող շարք մը հարցեր: Քա­ղա­քա­պե­տին խնդրանքով ՀՅԴ Արցա­խի Կեդրո­նա­կան կո­մի­տէի անդամնե­րը [...]

«Այստեղ եմ, որովհետեւ կ՛ուզեմ յստակ դարձնել, թէ Արցախը պետութիւն մըն է, ժողովրդավարական պետութիւն մը» կ՛ըսէ Փալոն

  Միա­ցեալ Նա­հանգնե­րու Քոնկրե­սի հայկա­կան հարցե­րու յանձնա­խումբի հա­մա­նա­խա­գահ Ֆրանք Փա­լոն (Դե­մոկրա­տա­կան, Նիւ Ճըրզի) Արցախ հասնե­լէ ետք ընդգծած է Միա­ցեալ Նա­հանգնե­րու հետ Արցա­խի կա­պե­րը ամրապնդե­լու կա­րեւո­րութիւնը: Այս մա­սին կը հա­ղորդէ Ա­մե­րի­կա­յի Հայ դա­տի յանձնա­խումբը: Փա­լոն Արցա­խի Հանրա­պե­տութեան Ազգա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ա­շոտ Ղուլեա­նի եւ խորհրդա­րա­նա­կան ղե­կա­վարնե­րու հետ հանդի­պումին ընթացքին յայտա­րա­րած է.«Այստեղ եմ, ո­րովհե­տեւ կ՛ուզեմ յստակ դարձնել, թէ Արցա­խը պե­տութիւն [...]

«Ղարաբաղը Ատրպէյճան է, չկայ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդ». Ալիեւ

Ե­ՐԵՒԱՆ, «Փա­նո­րա­մա».- Ատրպէյճա­նի նա­խա­գահ Իլհամ Ա­լիեւ Սո­չիի մէջ «Վալտայ» հա­մախմբումին ընթացքին իր արտա­սա­նած խօսքին մէջ անդրա­դարձած է Արցա­խի տագնա­պին։ «Ինթերֆաքս» կը հա­ղորդէ, որ այս մա­սին կը գրեն ատրպէյճա­նա­կան կայքե­րը։ «Ես կ՛ուզէի անդրա­դառնալ Հա­յաստա­նի հանրա­պե­տութեան վարչա­պե­տին՝ զարմանք յա­ռա­ջացնող «Ղա­րա­բա­ղը Հա­յաստան է եւ վեր»ջ յայտա­րա­րութեան։ Նախ ա­նի­կա, մեղմ ը­սե­լով, սուտ է։ Ղա­րա­բա­ղը ամբողջ աշխարհին կողմէ, հաւա­սա­րա­պէս լեռնա­յի­նը, կը [...]

Ատրպէյճանի դիրքորոշումը վտանգ է խաղաղութեան համար. Նաղդալեան

Ե­ՐԵՒԱՆ, «Արմէնփրէս».- Հա­յաստա­նի արտա­քին գործոց նա­խա­րա­րութեան մամլոյ խօսնակ Աննա Նաղդա­լեան արձա­գանգեց Ատրպէյճա­նի նա­խա­գահ Իլհամ Ա­լիեւի ե­լոյթին՝ դի­տել տա­լով, որ ա­նոր խօսքին մէջ ո­րեւէ նո­րութիւն չկայ։ «Ադրբե­ջա­նի որդեգրած ա­ռաւե­լա­պաշտա­կան դիրքո­րո­շումը, ո­րը մշտա­կան եւ հիմնա­կան վտանգ է հանդի­սա­նում խա­ղաղ գործընթա­ցի հա­մար, շա­րունա­կում է անփո­փոխ մնալ՝ չնա­յած կողմե­րի մի­ջեւ ձեռք բե­րուած վերջին պայմա­նաւո­րուա­ծութիւննե­րին, ո­րոնք ենթադրում էին ժո­ղո­վուրդնե­րին խա­ղա­ղութեան նա­խա­պատրաստում: [...]

Սերկէյ Լաւրով. «Ղարաբաղի տագնապին լուծում պէտք է գտնել ուղղակի երկխօսութեան ճամբով»

«Արմէնփրես» կը տե­ղե­կացնէ, թէ Ռուսիոյ արտա­քին գործոց նա­խա­րար Սերկէյ Լաւրով` ե­լոյթ ունե­նա­լով «Վալտա» մի­ջազգա­յին քննարկումնե­րու ա­կումբի 16-րդ մի­ջազգա­յին նիստին, անդրա­դա­ձած է Լեռնա­յին Ղա­րա­բա­ղի տագնա­պին, ընդգծե­լով, որ ի­րա­վի­ճա­կի լուծման քա­ղա­քա­կան գործընթա­ցը արգե­լա­կուած է, տա­կաւին կա­րե­լի չէ ե­ղած յա­ռաջ ընթա­նալ այդ ուղղութեամբ: «Ինչ կը վե­րա­բե­րի Լեռնա­յին Ղա­րա­բա­ղին, վերջերս ի­րա­վի­ճա­կը շփման գի­ծին մէջ բաւա­կան հանգիստ է, դէպքեր քիչ տե­ղի [...]

Երեւանեան Նիստը նոր հորիզոններ բացաւ Եւրասիական Տնտեսական Միութեան Առջեւ

  Ե­րեւա­նի մէջ տե­ղի ունե­ցաւ Եւրա­սիա­կան տնտե­սա­կան միութեան (ԵՏՄ) Բարձրա­գոյն խորհուրդի ընդլայնուած կազմով նիստը, ո­րուն կը մասնակցէին ԵՏՄ անդամ պե­տութիւննե­րու ղե­կա­վարնե­րը եւ 3 հրաւի­րեալ երկիրնե­րու ա­ռաջնորդներ: Ընդլայնուած կազմով նիստին պի­տի քննարկուէր ԵՏՄ-ի 2018-ի պիւտճէի կա­տա­րո­ղա­կա­նը, ԵՏՄ-ի 2020-ի պիւտճէն, ԵՏՄ-ի միասնա­կան ֆի­նանսա­կան շուկա­յի կազմաւորման հա­յե­ցա­կարգը, ԵՏՄ-ի ներքին շարք մը փո­փո­խութիւններ եւ Բարձրա­գոյն խորհուրդի յա­ջորդ նիստի վայրը: Հա­յաստա­նի վարչա­պետ Նի­կոլ [...]

Հա­յաստա­նի հա­մալսա­րա­նը՝ 100 տա­րե­կան

Ե­րեւա­նի պե­տա­կան հա­մալսա­րա­նը նշեց իր հիմնադրութեան հա­րիւրա­մեա­կը: Ա­տե­նին, Թուրքիոյ վե­րա­նո­րո­գումը հե­տապնդող թրքա­կան ազգայնա­կան շարժումի` Հա­յաստա­նի դէմ շղթա­յա­զերծած պա­տե­րազմին պարտուած հայկա­կան ուժե­րը, յա­ջո­ղութեամբ դի­մադրե­ցին ա­րեւե­լեան Հա­յաստանն ալ գրաւե­լու ա­նոնց փորձե­րուն: Այդ յաղթա­նակնե­րով ա­նոնք, դա­րեր տեւած ստրկութե­նէն ետք, կերտե­ցին նո­րա­գոյն ժա­մա­նակնե­րու հայկա­կան պե­տա­կան կա­ռոյցը՝ Հա­յաստա­նի Հանրա­պե­տութիւնը: Տա­րի մը ետք արդէն, կա­ռա­վա­րութեան ո­րո­շումով, հի­մը կը դրուէր ԵՊՀի ա­ռա­ջին տարբե­րա­կին՝ [...]

Վարչապետ Փաշինեան Լոս Անճելըսի մէջ հանդիպում ունեցաւ ՀՅԴ Արեւմտեան Ամերիկայի Կեդրոնական Կոմիտէի ներկայացուցիչներուն հետ

Միա­ցեալ Նա­հանգներ տուած այցե­լութեան ծի­րին մէջ, Հա­յաստա­նի վարչա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նեան հանդի­պում ունե­ցաւ ՀՅԴ Ա­րեւմտեան Ա­մե­րի­կա­յի Կեդրո­նա­կան կո­մի­տէի ներկա­յա­ցուցիչնե­րուն հետ` ՀՅԴ Բիւրո­յի անդամ դոկտ. Վի­գէն Եա­գուպեա­նի եւ ՀՅԴ Ա­րեւմտեան Ա­մե­րի­կա­յի Կեդրո­նա­կան կո­մի­տէի ներկա­յա­ցուցիչ Աւե­տիք Իզմիրլեա­նի գլխաւո­րութեամբ: Ողջունե­լով ՀՅԴ ներկա­յա­ցուցիչնե­րը` վարչա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նեան նշեց. «Ուրախ եմ ձե­զի հետ հանդի­պե­լու այս ա­ռի­թին հա­մար: Բարձր կը գնա­հա­տեմ Հայ յե­ղա­փո­խա­կան դաշնակցութեան [...]

Argentina
Arménia y Diáspora