Noticias en idioma armenio

Noticias en idioma armenio

 • 5 junio, 2019
 • 0
 • 38

«­Թու­մօ»՝ «Եւ­րո­պա ­Նոսթ­րա 2019»ի մրցա­նա­կա­կիր

­Մա­յիս 21ին ­Լա ­Հէ­յի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած է «Եւ­րո­պա ­Նոսթ­րա» մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թիւ­նը, ո­րու ըն­թաց­քին «­Թու­մօ» յաղ­թա­կան ճանչ­ցո­ւած է՝ կրթու­թեան, վե­րա­պատ­րաստ­ման եւ ի­րա­զեկ­ման բարձ­րաց­ման ա­նո­ւա­նա­կար­գին մէջ։ Եւ­րո­պա­յի ա­մէ­նէն հե­ղի­նա­կա­ւոր այս մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պո­ւի Եւ­րո­պա­կան ­Յանձ­նա­ժո­ղո­վի ու եւ­րո­պա­կան ժա­ռան­գու­թեան պահ­պան­ման նշա­նա­ւոր ցան­ցի` Եւ­րո­պա ­Նոսթ­րա­յի կող­մէ, գան­ձատ­րու­թեամբ՝ Ե.Մ.ի «Ս­տեղ­ծա­րար Եւ­րո­պա» ծրագ­րին։ «­Լաւ օ­րի­նակ կը հան­դի­սա­նայ Ս­միթ­սո­նեան հիմ­նար­կու­թեան եւ CyArkի հետ միաս­նա­բար [...]

 • 5 junio, 2019
 • 0
 • 64

Մ­խի­թար ­Հայ­րա­պե­տեան կ­՚ա­ռա­ջար­կէ «­Հա­յաս­տան» հիմ­նադ­րա­մի հան­գա­նա­կած գու­մար­նե­րուն մէկ մա­սը տրա­մադ­րել Ս­փիւռ­քի հայ­կա­կան հա­մայնք­նե­րուն

Ս­փիւռ­քի նախ­կին նա­խա­րար, ներ­կա­յիս՝ Հ.Հ. Ազ­գա­յին ­Ժո­ղո­վի գի­տու­թեան, կրթու­թեան, մշա­կոյ­թի, սփիւռ­քի, ե­րի­տա­սար­դու­թեան եւ մար­զան­քի հար­ցե­րու մնա­յուն յանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Մ­խի­թար ­Հայ­րա­պե­տեան, վեր­ջերս, «­Հա­յաս­տան» ­Հա­մա­հայ­կա­կան ­Հիմ­նադ­րա­մի գոր­ծա­դիր-տնօ­րէն ­Հայ­կակ Ար­շա­մեա­նին ներ­կա­յա­ցու­ցած է հիմ­նադ­րա­մը ի­րա­պէ՛ս հա­մա­հայ­կա­կան դարձ­նե­լու մի­տող ա­ռա­ջարկ մը։ ­Հայ­րա­պե­տեա­նի ա­ռա­ջար­կը կը կա­յա­նայ ­Հիմ­նադ­րա­մի տա­րե­կան թե­լե­թոն-դրա­մա­հա­ւա­քով հան­գա­նա­կո­ւած գու­մա­րին մէկ մա­սին Ս­փիւռ­քի հայ­կա­կան հա­մայնք­նե­րու հզօ­րաց­ման տար­բեր ծրա­գիր­նե­րու տրա­մադր­ման մէջ։ Ըստ [...]

 • 5 junio, 2019
 • 0
 • 48

ՀՅԴ Հայաստանի Երիտասարդական Միութիւնը Կը Շարունակէ Հնչեցնել «Ահազանգ»ը

Ե­ՐԵՒԱՆ.- Ուրբաթ, 31 Մա­յի­սին, ՀՅԴ Հա­յաստա­նի Ե­րի­տա­սարդա­կան Միութեան (ՀԵՄ) «Ա­հա­զանգ» նա­խա­ձեռնութեան անդամնե­րը «Հա­մա­հարթե­ցում չի լի­նե­լու» գրութեամբ պաստառնե­րով ու վանկարկումնե­րով Ազգա­յին ժո­ղո­վի դարպասնե­րուն մօտ ցոյց կա­տա­րե­ցին: Յի­շեցնենք, որ այս մէ­կը նա­խա­ձեռնութեան երրորդ ցուցա­կան գործո­ղութիւնն էր: Ա­ռա­ջին ցոյցին ՀԵ­Մա­կաննե­րը Ազգա­յին ժո­ղո­վի բա­կին մէջ հաւեր բե­րած էին, իսկ երկրորդին՝ կա­ռա­վա­րութեան շէնքին դի­մաց «Ա­հա­զանգ» գրութեամբ դրա­մա­պա­նակներ նե­տած էին: Նա­խա­ձեռնութեան անդամնե­րուն [...]

 • 5 junio, 2019
 • 0
 • 50

Նա­խա­գահ Ար­մէն ­Սարգ­սեան.- Այ­սօր լա­ւա­գոյն հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րը ու­նինք ապ­րե­լու եւ զար­գա­նա­լու սե­փա­կան հո­ղի վրայ

­Սի­րե­լի հայ­րե­նա­կից­ներ, ­Ջեր­մօ­րէն կը շնոր­հա­ւո­րեմ ­Հան­րա­պե­տու­թեան տօ­նի առ­թիւ: ­Հայ ժո­ղո­վուր­դը այ­սօր կը նշէ դա­րե­րու պատ­մու­թիւն ու­նե­ցող իր պե­տա­կա­նու­թեան վե­րա­կանգն­ման տօ­նը` հայ ժո­ղո­վուր­դի պայ­քարն ու ձեռք­բե­րում­նե­րը, ան­կոտ­րում ո­գիի յաղ­թա­նա­կը խորհր­դան­շող մեր ­Հան­րա­պե­տու­թեան տօ­նը: ­Հայ­կա­կան ինք­նու­թեան ձե­ւա­ւոր­ման, հա­յոց պե­տա­կա­նու­թեան կերտ­ման ու կա­յաց­ման ըն­թաց­քին հայ ժո­ղո­վուր­դի ան­ցած ու­ղին հե­րո­սա­կան է ու փա­ռա­ւոր` մեր կո­րուստ­նե­րը միայն ամ­րապն­դած են մեր ապ­րե­լու ձգտու­մը, մեր [...]

 • 5 junio, 2019
 • 0
 • 39

Մխիթարեանի Շապիկներով Համակիրներ Պաքուի Մէջ Կը Հարցաքննուին

Ինչպէս ծա­նօթ է, Ատրպէյճա­նի մայրա­քա­ղաք Պա­քուի մէջ, 29 Մա­յի­սին տե­ղի ունե­ցած ֆութպո­լի «Եուրո­փա» մրցա­շարքի աւարտա­կան մրցումին վայրին ընտրութիւնը մի­ջազգա­յին դա­տա­պարտումի ա­լիք ստեղծեց։ Անգլիա­կան «Արսե­նալ» եւ «Չելսի» խումբե­րուն մի­ջեւ մրցումին ներկայ ըլլա­լու հա­մար, Ատրպէյճան երթալ փորձած հա­յազգի հա­մա­կիրնե­րուն մուտքի արտօ­նութիւն չտրուե­ցաւ, իսկ Պա­քու բաւա­րար ե­րաշխիքներ չկրցաւ տալ «Արսե­նալ»ի հա­յազգի աստղ Հենրիկ Մխի­թա­րեա­նի ա­պա­հո­վութեան հա­մար։ Թէեւ Մխի­թա­րեան անձամբ ներկայ [...]

 • 5 junio, 2019
 • 0
 • 40

ՀՅԴ-ի Նախաձեռնութեամբ Բացուած Է Արամ Մանուկեանի Ծննդեան 140-ամեակին Նուիրուած Յուշակոթողը

Սարդա­րա­պա­տի յուշա­հա­մա­լի­րին մէջ, 28 մա­յի­սին հանդի­սաւոր ա­րա­րո­ղութեամբ բա­ցումը կա­տա­րուե­ցաւ Հա­յաստա­նի Ա. Հանրա­պե­տութեան հիմնա­դիր, պե­տա­կան եւ քա­ղա­քա­կան նշա­նաւոր գործիչ Ա­րամ Մա­նուկեա­նի ծննդեան 140-ա­մեա­կին նուի­րուած յուշա­կո­թո­ղին: ՀՅԴ-ի այս նա­խա­ձեռնութիւնը ի­րա­կա­նա­ցաւ հա­մա­գործակցութեամբ Սարդա­րա­պա­տի հա­յոց ազգագրութեան եւ ա­զա­տագրա­կան պայքա­րի պատմութեան թանգա­րա­նի տնօ­րէ­նութեան հետ: Ծրա­գի­րը ի­րա­կա­նա­ցաւ ՀՅԴ Քա­նա­տա­յի կա­ռոյցին հո­վա­նաւո­րութեամբ եւ Վա­րուժ Լա­փո­յեա­նի (Թո­րոնթօ) մե­կե­նա­սութեամբ: Յուշարձա­նը տե­ղադրուած է զանգաշտա­րա­կին մօ­տա­կայքը: Յուշարձա­նի խորհրդա­նիշներն են` [...]

 • 5 junio, 2019
 • 0
 • 30

Մեծ Նպատակի Կենսագործման Ուղիները

Հա­յաստա­նի Հանրա­պե­տութեան հիմնադրման 101-ա­մեա­կի խուրհուրդը այս տա­րի կը կեդրո­նա­նայ ա­զատ, անկախ եւ միա­ցեալ Հա­յաստա­նի ազգա­յին-քա­ղա­քա­կան ա­ռա­ջադրանքի բա­նա­ձեւման վրայ: Հա­րիւր տա­րի ա­ռաջ, ՀՅԴ 9-րդ Ընդհա­նուր ժո­ղո­վը կ՛ո­րո­շէր հա­մազգա­յին նպա­տա­կը` հա­մա­հայկա­կան գա­ղա­փա­րա­խօ­սա­կան ա­ռանցքի ճշդումով: Ամբողջա­կան հայրե­նի­քի կերտման այս ա­ռա­ջադրանքին նկատմամբ տասնա­մեակներ շա­րունակ կի­րարկուե­ցաւ խիստ քա­ղա­քա­կա­նա­ցուած մօ­տե­ցում: Հայրե­նի­քի խորհրդայնա­ցումը հա­րուա­ծեց նպա­տա­կի հա­մա­հայկա­կա­նացման հո­լո­վոյթը: Ազգա­յին տրա­մա­բա­նութեամբ դժուար պի­տի ըլլար պատկե­րացնել նման [...]

 • 28 mayo, 2019
 • 0
 • 52

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան քառամեայ նստաշրջանի (2015-2019)

Լիագումար նիստերը տեղի ունեցան 8 եւ 9 Մայիս 2019ին, Աթէնքի մէջ, Յունաստան։ Լիագումարը ծանրացաւ միութեան 100ամեակի կեդրոնական ձեռնարկներուն արժեւորման վրայ, շեշտելով իրագործուած ձեռնարկներուն պատմական տարողութիւնն ու ապագայի իմաստով փորագրուած դրոշմներուն իրողութիւնը։ Արդարեւ, միութեան 100ամեակի կեդրոնական ձեռնարկին զոյգ Վեհափառ հայրապետներուն հովանաւորութիւնը ու իրենց ներկայացուցիչներուն ներկայութիւնը, ինչպէս նաեւ Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահին շնորհած նախագահութիւնն ու իր ու վարչապետին ներկայութիւնը [...]

 • 28 mayo, 2019
 • 0
 • 48

Կոմիտասի՝ մեծերուն մէջ մեծագոյնին ծննդեան 150-ամեակին նուիրուած «Հոգեւոր Հայաստան» համանուագային հանդէսին առթիւ

Մեր ազգա­յին ինքնութեան կերտողնե­րէն է Կո­մի­տաս: Ինքնութիւն, որ կը ծնի ազգին իւրա­յա­տուկ լե­զուէն ու մշա­կութա­յին ժա­ռանգէն: Ա­հա հո՛ս է, որ Մաշտոցն ու Կո­մի­տա­սը կը նոյնա­նան: Մեսրոպ Մաշտո՛ցը, մեր ինքնութեան դրոշմա­դի­րը, մեր գո­յութիւնը մեր գի­րով ու բա­նով շօ­շա­փե­լիօ­րէն ի­մաստաւո­րողն ու դարբնողն է: Կո­րիւն սքանչե­լին Մեսրոպ Մաշտո­ցը կը նմանցնէ պա­տուի­րաննե­րով երկինքնե­րէն իջնող Մովսէս մարգա­րէին, որ իր ժո­ղո­վուրդին [...]

 • 28 mayo, 2019
 • 0
 • 49

Նախագահ Արմէն Սարգսեան Հիւրընկալեց ՀՅԴի Ներկայացուցիչները

Հա­յաստա­նի Հանրա­պե­տութեան նա­խա­գահ Արմէն Սարգսեան Մա­յիս 27ին հիւրընկա­լեց ՀՅԴ-ի պա­տուի­րա­կութիւնը՝ ՀՅԴ Բիւրո­յի ներկա­յա­ցուցիչ Յա­կոբ Տէր Խա­չա­տուրեա­նի եւ ՀՅԴ Գե­րա­գոյն Մարմնի ներկա­յա­ցուցիչ Իշխան Սա­ղա­թէ­լեա­նի գլխաւո­րութեամբ. այս մա­սին կը տե­ղե­կացնէ նա­խա­գա­հի աշխա­տա­կազմի լրա­տուա­կան ծա­ռա­յութիւնը: Հանդիպման հիւրե­րուն խնդրանքով անդրա­դարձ կա­տա­րուած է նա­խա­գահ Արմէն Սարգսեա­նի նա­խա­ձեռնութեամբ յա­ռա­ջի­կա­յին մեր երկրին մէջ կա­յա­նա­լիք հա­յաստա­նեան «Մտքե­րու վե­հա­ժո­ղո­վին» (Summit of Minds), որ պի­տի հա­մախմբէ [...]

 • 28 mayo, 2019
 • 0
 • 47

Հայոց Ցեղասպանութեան Վերաբերեալ Գրառումի Հեղինակ Թուրք Ընդդիմադիր Գործիչի Բանտարկուիլը Կը Պահանջուի

Թուրքիոյ գլխաւոր ընդդի­մա­դիր, քե­մա­լա­կան Հանրա­պե­տա­կան ժո­ղո­վուրդի կուսակցութեան Պոլսոյ նա­հանգա­յին վարչութեան նա­խա­գահ Ճա­նան Քաֆթանճըօղլուի շուրջ հե­տաքննութիւնը սկսած էր 1,5 տա­րի ա­ռաջ: Ան կը մե­ղադրուէր «հրա­պա­րա­կաւ ա­տե­լութեան եւ թշնա­մանքի հրահրման», «ա­հա­բեկչա­կան կազմա­կերպութեան քա­րո­զը կա­տա­րե­լու», «նա­խա­գա­հին վի­րաւո­րե­լու», «հա­սա­րա­կա­կան աշխա­տո­ղին վա­րած պաշտօ­նին հա­մար վի­րաւո­րե­լու», «Թուրքիոյ հանրա­պե­տութիւնը հրա­պա­րա­կաւ նուաստացնե­լու» յանցանքով: Պոլսոյ հանրա­պե­տա­կան ընդհա­նուր դա­տա­խա­զութեան ա­հա­բեկչութեան եւ կազմա­կերպուած յանցա­գործութիւննե­րու դէմ պայքա­րի գրա­սե­նեա­կին [...]

 • 28 mayo, 2019
 • 0
 • 48

«Անհրաժեշտ Է Պետականօրէն Նշել Իրաւական Հռչակագիրներուն 100-ամեակները»

Մա­յիս 24-ին Հա­յաստա­նի Գի­տութիւննե­րու ազգա­յին ա­կա­դե­միա­յին (ԳԱԱ) մէջ տե­ղի ունե­ցաւ Դաշնակցութեան եւ ԳԱԱ-ի պատմութեան հիմնարկին նա­խա­ձեռնած «Միա­ցեալ Հա­յաստա­նի անկա­խութեան` 28 մա­յիս 1919-ի հռչա­կա­գի­րը. պատմութիւն եւ արդիա­կա­նութիւն» խո­րագրեալ գի­տա­ժո­ղո­վը, որ նուի­րուած է անկախ, միա­ցեալ Հա­յաստա­նի հռչակման 100-ա­մեա­կին: Գի­տա­ժո­ղո­վին ընթացքին քննարկուե­ցաւ հռչա­կա­գի­րին պատմա­կան կա­րեւո­րութիւնը, վեր առնուե­ցան ա­նոր քա­ղա­քա­կան նշա­նա­կութիւնը, հե­ռանկարնե­րը եւ այլն: ՀՅԴ Բիւրո­յի ողջոյնի խօսքը արտա­սա­նեց ՀՅԴ [...]

 • 28 mayo, 2019
 • 0
 • 44

Դաշնակցութիւնը Ազատութեան Հրապարակին Վրայ «Լրջացէ՛ք» Կարգախօսով Հանրահաւաք Կատարեց

ՀՅԴ Հա­յաստա­նի Գե­րա­գոյն մարմի­նին (ԳՄ) նա­խա­ձեռնութեամբ, Հինգշաբթի, 23 Մա­յի­սին, Ա­զա­տութեան հրա­պա­րա­կին վրայ տե­ղի ունե­ցաւ հանրա­հաւաք՝ «Լրջա­ցէք» կարգա­խօ­սով: Հանրա­հաւա­քը վա­րեց «Երկիր Մե­դիա»ի քա­ղա­քա­կան բա­ժի­նի ղե­կա­վար Գե­ղամ Մա­նուկեան: Ե­լոյթ ունե­ցան ԳՄի ներկա­յա­ցուցիչ Իշխան Սա­ղա­թե­լեան (տես՝ կողքի սիւնա­կը), ԳՄի անդամներ Արթուր Խա­չատրեան, Լի­լիթ Գալստեան, Տա­րօն Տօ­նո­յեան, ՀՅԴ Բիւրո­յի անդամներ Բե­նիա­մին Պճաքճեան եւ Արմէն Ռուստա­մեան: Իշխան Սա­ղա­թե­լեան նշեց, որ ՀՅԴ Գե­րա­գոյն [...]

 • 21 mayo, 2019
 • 0
 • 84

«Իւրաքանչիւր սփիւռքեան երկիր ունի հայուն համար յատուկ ազդեցութիւն, եւ կարեոր է բաղդատական կերպով եւ դրականութեամբ դասեր քաղել իրարմէ», կ’ըսէ Վերապատուելի Տոքթոր Փօլ Հայտոսթեան

Պուէ­նոս Այրէս և Ռո­սա­րիօ կա­տա­րած իր ա­ռա­ջին այցե­լութեան աւարտին, ԱՐՄԵ­ՆԻԱ զրուցեց Հայկա­զեան Հա­մալսա­րա­նի տնօ­րէ­նին հետ իր բազմա­կողմա­նի հանդի­պումնե­րուն, հրա­պա­րա­կա­յին ե­լոյթնե­րուն և ա­կա­դե­մա­կան գործունէութեան, ինչպէս նաև ա­պա­գա­յի հե­ռանկարնե­րուն մա­սին: Ձեր ա­ռա­ջին այցե­լութիւնն է Արժանթին և Հայկա­զեան Հա­մալսա­րա­նի հա­մա­գործակցա­կան ա­ռա­ջին նա­խա­ձեռնութիւնն է Հա­րաւ Ա­մե­րի­կեան բարձրա­գոյն ուսման հիմնարկի մը հետ… Հա­մաշխարհայնացման ընդհա­նուր ենթա­հո­ղին մէջ եւ ընդհանրա­պէս հա­մալսա­րաննե­րու մի­ջազգայնա­ցումի կենսա­կան ուղղութիւննե­րէն [...]

Argentina
Arménia y Diáspora