Noticias en idioma armenio

Noticias en idioma armenio

ONU 4
 • 22 septiembre, 2017
 • 0
 • 15

«Ցիւրիխեան Արձանագրութիւններ»ը Հայաստան յայտարարելու է առ ոչինչ»,- հաստատեց նախագահ ­Սերժ Սարգսեան

Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեան 19 ­Սեպ­տեմ­բե­րին Մ.Ա.Կ.ի կեդ­րո­նա­տե­ղիին մէջ մաս­նակ­ցե­ցաւ Մ.Ա.Կ.ի Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղո­վի 72րդ նս­տաշր­ջա­նին եւ ար­տա­սա­նեց Հա­յաս­տա­նի պաշ­տօ­նա­կան խօս­քը, ո­րուն մէջ յատ­կա­պէս անդ­րա­դար­ձաւ ­Ցիւ­րի­խի մէջ ստո­րագ­րո­ւած «­Հա­յաս­տան-­Թուր­քիա Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­ներ»ուն եւ ը­սաւ.- «­Մենք ­Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նա­չու­մը եր­բեք նա­խա­պայ­ման չենք դարձ­րել ­Հա­յաս­տա­նի եւ Թուր­քիա­յի երկ­կողմ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը կա­նո­նա­կար­գե­լու հա­մար: Ա­ւե­լի՛ն, հէնց Հա­յաս­տա­նի նա­խա­ձեռ­նած գոր­ծըն­թա­ցի շնոր­հիւ 2009 թո­ւա­կա­նի ­Հոկ­տեմ­բե­րին [...]

w1
 • 22 septiembre, 2017
 • 0
 • 47

Ս­պի­տակ ­Տու­նը ետ քա­շեց Էր­տո­ղա­նի թիկ­նա­պահ­նե­րուն զէն­քեր ծա­խե­լու ա­ռա­ջար­կը

Ա­մե­րի­կա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ տե­ղի տա­լով քոնկ­րէ­սա­կան ճնշում­նե­րուն առ­ջեւ՝ ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու նա­խա­գահ ­Տա­նըլտ Թ­րամ­փի վար­չա­կազ­մը ետ քա­շած է ­Թուր­քիոյ նա­խա­գահ ­Ռե­չեփ ­Թա­յիփ Էր­տո­ղա­նի թիկ­նա­պահ­նե­րուն զէն­քեր ծա­խե­լու ա­ռա­ջար­կը։ Ո­րոշ քոնկ­րէ­սա­կան­ներ շարք մը պատ­ժա­մի­ջոց­ներ ա­ռա­ջար­կած էին ­Թուր­քիոյ դէմ, դա­տա­պար­տե­լու հա­մար Ո­ւա­շինկ­թը­նի մէջ, ­Մա­յիս 16ին տե­ղի ու­նե­ցած խա­ղաղ ցոյ­ցի մը ըն­թաց­քին, ­Թուր­քիոյ նա­խա­գա­հի թիկ­նա­պահ­նե­րուն կող­մէ ցու­ցա­րար­նե­րուն [...]

church
 • 21 septiembre, 2017
 • 0
 • 12

Թուրք ազ­գայ­նա­մոլ­նե­րը քա­րե­րով յար­ձա­կած են ե­կե­ղե­ցիէն դուրս ե­կող հա­յե­րու դէմ

Պոլ­սոյ հայ­կա­կան ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն մէ­կու մուտ­քին մօտ, խումբ մը թուրք ազ­գայ­նա­մոլ­ներ քա­րե­րով յար­ձա­կած են ե­կե­ղե­ցիէն դուրս ե­կող հա­յե­րու դէմ: Այս մա­սին կը հա­ղոր­դէ թրքա­կան «Ար­թի­կե­րե­ճեք» կայ­քը: Լ­րա­տո­ւա­մի­ջոց­նե­րուն այս մա­սին յայտ­նած է պոլ­սա­հայ գոր­ծիչ Ե­րո­ւանդ Էօ­զու­զուն` ­Թուր­քիոյ գլխա­ւոր ընդ­դի­մա­դիր Հան­րա­պե­տա­կան-­Ժո­ղովր­դա­կան ­Կու­սակ­ցու­թեան հայ ե­րես­փո­խան ­Սե­լի­նա ­Տո­ղա­նի հայ­րը: ­ Պոլ­սոյ Ս. ­Յով­հան­նէս հայ­կա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ մուտ­քին մօտ քար­կո­ծո­ւած պոլ­սա­հա­յե­րը ե­կե­ղե­ցի ե­կած [...]

Hrant Markarian
 • 21 septiembre, 2017
 • 0
 • 19

Հրանդ Մարգարեան.- «Հ.Յ.Դ.ի օրակարգին վրայ ընկերային արդարութիւնն է»

16 եւ 17 ­Սեպ­տեմ­բե­րին Ա­ղո­ւե­րա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած է «­Հա­յաս­տա­նի տնտե­սու­թեան ներ­կայ վի­ճա­կի ախ­տո­րո­շու­մը, առ­կայ մար­տահ­րա­ւէր­նե­րը եւ զար­գաց­ման հա­յե­ցա­կար­գա­յին տես­լա­կա­նը» նիւ­թով եր­կօ­րեայ խորհրդա­ժո­ղո­վը` կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ­Հայ ­Յե­ղա­փո­խա­կան ­Դաշ­նակ­ցու­թեան եւ մաս­նակ­ցու­թեամբ Հ.Յ.Դ. ղե­կա­վար մար­մին­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու, կա­ռա­վա­րու­թեան ան­դամ­նե­րու, գիտ­նա­կան­նե­րու եւ փոր­ձա­գէտ­նե­րու: Խորհր­դա­ժո­ղո­վի ըն­թաց­քին մշա­կո­ւած են երկ­րի տնտե­սա­կան զար­գաց­ման Հ.Յ.Դ. հա­յե­ցա­կար­գա­յին ու­ղե­նի­շե­րը, ո­րոնք կու­սակ­ցու­թեան կող­մէ պի­տի օգ­տա­գոր­ծո­ւին յա­ռա­ջի­կայ 4-5 տա­րի­նե­րուն: «­Կա­ռա­վար­ման [...]

giro manoy
 • 20 septiembre, 2017
 • 0
 • 12

«Ա­ռանց ­Հա­յաս­տա­նի հա­մա­ձայ­նու­թեան՝ Եւ­րա­սիա­կան Տն­տե­սա­կան ­Միու­թեան Թուր­քիոյ ան­դա­մակ­ցու­թիւ­նը կա­րե­լի չէ»

Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ան­դամ, Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ­Հայ ­Դա­տի եւ քա­ղա­քա­կան հար­ցե­րու գրա­սե­նեա­կի պա­տաս­խա­նա­տու ­Կի­րօ ­Մա­նո­յեան ը­սած է, որ ա­ռանց ­Հա­յաս­տա­նի հա­մա­ձայ­նու­թեան՝ ան­կա­րե­լի է Եւ­րա­սիա­կան Տն­տե­սա­կան ­Միու­թեան (Ե.Տ.Մ.) Թուր­քիոյ ան­դա­մակ­ցու­թիւ­նը: Ըստ ա­նոր՝ Ե.Տ.Մ.ին ­Թուր­քիոյ ան­դա­մակ­ցու­թեան հե­ռան­կա­րը ի­րա­տե­սա­կան չէ հե­տե­ւեալ հա­սա­րակ պատ­ճա­ռով.- Ե.Տ.Մ.ին միա­նա­լը կը նշա­նա­կէ յա­տուկ յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ մաք­սա­յին ո­լոր­տին մէջ: «­Թուր­քիան Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան (Ե.Մ.) մաք­սա­յին միու­թեան ան­դամ է: [...]

lapshin a
 • 19 septiembre, 2017
 • 0
 • 15

Ալեքսանտր Լափշին: Եթէ Հայաստանի կեցուածքներուն թուլացման հետեւանքով կորսնցնէք Արցախը, գիտցէ՛ք, որ անոնք ձեզ կը մորթեն”

Իս­րա­յէ­լի եւ ­Ռու­սիոյ քա­ղա­քա­ցի՝ պլո­կըր Ա­լեք­սանտր ­Լափ­շին, որ Ատր­պէյ­ճա­նի նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիե­ւի կող­մէ նե­րում ստա­նա­լով օ­դա­նա­ւով տե­ղա­փո­խո­ւած է ­Թել Ա­ւիւ, իր է­ջին վրայ անդ­րա­դար­ձած է Ար­ցա­խի տագ­նա­պին նկատ­մամբ իր դիր­քո­րոշ­ման, Ատր­պէյ­ճա­նի իս­կա­կան պատ­կե­րին, ինչ­պէս նաեւ՝ բան­տին մէջ իր կրած չար­չա­րանք­նե­րուն: «Կ­՛ամչ­նամ խոս­տո­վա­նե­լու, որ Ատր­պէյ­ճա­նի բանտ մտնե­լէս ա­ռաջ կը հա­ւա­տա­յի, թէ Ղա­րա­բա­ղեան տագ­նա­պը, որ շատ վի­ճե­լի հարց [...]

lapshin_detencion
 • 18 septiembre, 2017
 • 0
 • 8

“Լափշինի գործը ազդեցութիւն պիտի չունենայ, շուտով բազմաթիւ պլոկըրներ պիտի այցելեն Արցախ”

Կառավարութեան հետ հարց-պատասխանի նիստի մը ընթացքին, Ազգային ժողովի «Ծառուկեան դաշինք» խմբակցութեան պատգամաւոր Վահէ Էնֆիաջեան հարց ուղղեց արտաքին գործոց նախարար Էդուարդ Նալբանդեանին: Ազրպէյճանի լրատուամիջոցներու մէջ պլոկըր Ալեքսանտր Լափշինի կողմէ յայտարարութիւն մը հրապարակուած է, որուն մէջ մեղանչական դիրքերէ հանդէս եկած է: «Ինչպէ՞ս եղաւ, որ այս հարցով այսպիսի հանգուցալուծում կատարուեցաւ», հարցուց Էնֆիաջեան: Նալբանդեան նշեց. «Թէ ինչպէս Պաքուն այդպիսի մեղանչական [...]

Viktor
 • 18 septiembre, 2017
 • 0
 • 22

Վիկտոր Համբարձումեան (1908-1996) Աշխարհահռչակ աստղագէտը եւ իրաւատէր հայը

Սեպ­տեմ­բեր 18ի այս օ­րը հայ ժո­ղո­վուր­դը կը նշէ ծննդեան տա­րե­դար­ձը իր մե­ծար­ժէք զա­ւակ­նե­րէն ­Վիկ­տոր ­Համ­բար­ձու­մեա­նի։ Ար­դի աստ­ղա­գի­տու­թեան ան­վի­ճե­լի հսկա­նե­րէն կը հան­դի­սա­նայ 1908ին, ­Թիֆ­լի­սի մէջ, Հա­մա­զասպ ­Համ­բար­ձու­մեա­նի յար­կին տակ ծնած հայ գի­տա­կան մտքի այս բա­ցա­ռիկ ծնուն­դը։ Վիկ­տոր ­Համ­բար­ձու­մեան, իր ե­րի­տա­սարդ տա­րի­քին իսկ, աշ­խար­հով մէկ հռչա­կո­ւե­ցաւ իբ­րեւ բո­լոր ժա­մա­նակ­նե­րու մե­ծա­գոյն աստ­ղա­գէտ­նե­րէն մէ­կը։ Ու­սա­նո­ղա­կան տա­րի­նե­րէն իր ա­նու­նին կա­պեց հա­մաշ­խար­հա­յին տա­րո­ղու­թեամբ գի­տա­կան [...]

GaroPaylan1
 • 16 septiembre, 2017
 • 0
 • 26

Փայլան կ՚արժանանայ Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի Յանձնախումբի մրցանակին

Հ.Յ.Դ. Ա­րեւմ­տեան Ա­մե­րի­կա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բը ո­րո­շած է իր տա­րե­կան ձեռ­նար­կի ըն­թաց­քին հե­ղի­նա­կա­ւոր «Ա­զա­տու­թիւն» մրցա­նա­կը շնոր­հել ­Թուր­քիոյ խորհր­դա­րա­նի հայ ե­րես­փո­խան ­Կա­րօ ­Փայ­լա­նի, որ ան­դամ է ­Թուր­քիոյ քրտա­մէտ Ժո­ղո­վուրդ­նե­րու ­Ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ­Կու­սակ­ցու­թեան: «­Կա­րօ ­Փայ­լան իս­կա­պէ՛ս ժա­մա­նա­կա­կից հայ հե­րոս մըն է, որ քա­ջա­բար եւ ան­վա­խօ­րէն ի­րա­կա­նու­թիւ­նը կը խօ­սի ու կը փոր­ձէ ար­դա­րու­թեան հաս­նիլ՝ ուղ­ղա­կի պայ­քա­րե­լով ­Թուր­քիոյ իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն դէմ։ Ան [...]

Mekhitaristas
 • 15 septiembre, 2017
 • 0
 • 13

Մխիթարեան Միաբանութեան 300ամեակը

Վե­նե­տի­կի ­Սուրբ ­Ղա­զար կղզիին մէջ նշո­ւած է հայ­կա­կան մշա­կոյ­թի հա­մաշ­խար­հա­յին կեդ­րո­նի վե­րա­ծո­ւած Մ­խի­թա­րեան ­Միա­բա­նու­թեան ­Վե­նե­տիկ հաս­տատ­ման 300ա­մեա­կը. ­Սուրբ ­Ղա­զար ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ­Սուրբ ­Պա­տա­րագ մա­տու­ցո­ւած է, որ ու­ղեկ­ցո­ւած է տու­տու­կի հնչիւն­նե­րով` Ա­րամ Ի­փեք­ճեա­նի կա­տար­մամբ: Պա­տա­րա­գին ներ­կայ ե­ղած են Հ.Հ. սփիւռ­քի նա­խա­րար Հ­րա­նոյշ ­Յա­կո­բեան, ­Սուրբ Ա­թո­ռին մօտ ­Հա­յաս­տա­նի դես­պան ­Մի­քա­յէլ ­Մի­նա­սեան, Ի­տա­լիոյ մօտ Հ.Հ. դես­պան Վիք­թո­րիա ­Պաղ­տա­սա­րեան, բարձ­րաս­տի­ճան [...]

esuelas siria
 • 15 septiembre, 2017
 • 0
 • 14

Մտորումներ վերամուտի առիթով

Գանձասար.- Սուրիահայ վարժարաններու վերամուտի զանգը հնչեց ու աշխատանքի վերամշակելի դաշտ հրաւիրեց կրթական մշակները, տնօրէնները, պատասխանատու մարմիններն ու ծնողները: Նոր էջ մը բացուեցաւ սուրիահայ վարժարաններու պատմութեան մէջ: Էջ մը, որուն վերնագիրը նորարարութիւնը, նորութիւն յառաջ բերող գործը պիտի ըլլայ անկասկած: Կրթական մեր կեանքը քննական ակնոցով դիտելու առաջադրանքը մեզ կը պարտաւորեցնէ հայ վարժարանի եւ կրթական համակարգի ներկայ իրավիճակը լուսարձակի տակ [...]

levon Meguerdichian
 • 14 septiembre, 2017
 • 0
 • 17

Գործազրկութեան վտանգի առաջ կանգնած ուսուցիչները տեղաւորւում են աշխատանքի

ԵՐԵՒԱՆ, «Երկիր».- Սեպտեմբերի 13ին «Ծառուկեան» խմբակցութեան պատգամաւոր Լուիզա Սարգսեանը խորհրդարանում կառավարութեան հետ հարցուպատասխանի ժամանակ յայտնեց, որ տասնեակից աւելի դպրոցների օպտիմալացումից (միացումէն) յետոյ բազմաթիւ ուսուցիչներ մնացել են գործազուրկ, մի քանի համայնքային դպրոցներում աշակերտները բոյկոտեցին ուսումնական գործընթացը. ըստ ծնողների՝ տարբեր խոչընդոտներ կան այլ համայնքի դպրոց հասնելու համար: Պատգամաւորը հարցրեց. «Վարչապետն ասաց՝ օպտիմալացման արդիւնքում ուսուցիչների աշխատավարձերը կը բարձրացուեն, [...]

musa-dagh-
 • 14 septiembre, 2017
 • 0
 • 8

14 ­Սեպ­տեմ­բեր 1915. ­Մու­սա ­Լե­րան հե­րո­սա­մար­տին փրկա­րար ու­ղին Ն.

102 տա­րի ա­ռաջ այս օ­րե­րուն, 12-14 ­Սեպ­տեմ­բեր 1915ին, ա­ւե­լի քան 4 հա­զար հայ մար­դիկ` մա­նուկ եւ ա­լե­հեր, կին թէ տղա­մարդ, ի­րենց զէն­քե­րով եւ փո­խադ­րե­լի ինչ­քե­րով, ա­պաս­տան գտան ֆրան­սա­կան 5 մար­տա­նա­ւե­րու վրայ եւ հե­ռա­ցան ի­րենց հայ­րե­նի դա­րա­ւոր ոս­տա­նէն` ­Մու­սա ­Լե­րան գիւ­ղե­րէն։ Ա­նոնք հայ­րե­նի­քը կա­մո­վին լքող­ներ չէին։ Ընդ­հա­կա­ռա՛կն. պա­պե­նա­կան հո­ղին կառ­չած հա­յեր էին, ո­րոնք ամ­բողջ 40 օր ան­հա­ւա­սար [...]

Nuevo colegio
 • 13 septiembre, 2017
 • 0
 • 17

«Հայկ Յակոբեան»ի դպրոցին բացման արարողութիւնը

9 ­Սեպ­տեմ­բե­րին տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Մար­տու­նիի շրջա­նի ­Սօս հա­մայն­քի ­Հայկ ­Յա­կո­բեա­նի ա­նու­նը կրող դպրո­ցի նոր շէն­քին եւ մար­զա­դահ­լի­ճին բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը: ­Նոր շէն­քին կա­ռու­ցու­մը տնտե­սա­ւո­րո­ւած է «­Հա­յաս­տան» ­Հա­մա­հայ­կա­կան ­Հիմ­նադ­րա­մի եւ Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան կա­ռա­վա­րու­թեան կող­մէ: Հայկ ­Յա­կո­բեա­նի ա­նու­նը կրող դպրո­ցի նոր շէն­քին պաշ­տօ­նա­կան բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թեան ներ­կայ էին Ար­ցա­խի նա­խա­գահ ­Բա­կօ ­Սա­հա­կեան, հայ ա­ռա­քե­լա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ Ար­ցա­խի թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Պար­գեւ Արք. [...]

Argentina
Arménia y Diáspora