Noticias en idioma armenio

 

El 30 de mayo celebramos el 99° aniversario de la Independencia de Armenia en el Teatro Regio. Actúa el Conjunto Kusán de Córdoba

Noticias en idioma armenio

Nalbandian_Mogerini
 • 24 mayo, 2017
 • 0
 • 15

Մոկերինի. “Ղարաբաղեան տագնապը զինուորական լուծում չունի”

23 մայիսին Պրիւքսէլի մէջ տեղի ունեցաւ Հայաստան-Եւրոպական Միութիւն համագործակցութեան խորհուրդի 17-րդ նիստը: Հայաստանի Հանրապետութեան պատուիրակութիւնը կը գլխաւորէր արտաքին գործոց նախարարի պաշտօնակատար Էդուարդ Նալբանդեան, իսկ Եւրոպական Միութեան պատուիրակութիւնը` Եւրոպական Միութեան արտաքին գործոց եւ անվտանգութեան քաղաքականութեան բարձր ներկայացուցիչ, Եւրոպական յանձնախումբի փոխնախագահ Ֆետերիքա Մոկերինի: Կողմերը անդրադարձ կատարեցին Համագործակցութեան խորհուրդի նախորդ նիստէն ետք արձանագրուած ձեռքբերումներուն: Քննարկում կատարուեցաւ Հայաստան-Եւրոպական Միութիւն օրակարգի հարցերուն շուրջ, [...]

Barangitse
 • 24 mayo, 2017
 • 0
 • 11

“Օրորա” Մրցանակի առաջին դափնեկիր Մարկըրիթ Պարանկիցէ Արցախ կը գտնուի

«Ա­զատ Ար­ցա­խը ող­ջու­նեց «Օ­րո­րա»ի 2016ի դափ­նե­կի­րը՝ ­Պու­րուն­տիի քա­ղա­քա­ցիա­կան պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քին շուրջ 30.000 ե­րե­խա­յի կեանք փրկած ­Մար­կը­րիթ ­Պա­րան­կի­ցէն, որ հան­դի­պում­ներ պի­տի ու­նե­նայ Ար­ցա­խի տար­բեր հա­մայնք­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ: Ան հան­րու­թեան պի­տի պատ­մէ իր ան­ցած ու­ղիին, ե­րախ­տա­գի­տու­թեան կա­րե­ւո­րու­թեան ու սի­րոյ յաղ­թա­նա­կի մա­սին՝ մար­դա­սի­րու­թեան ա­լի­քը տա­րա­ծե­լով ամ­բողջ Ար­ցա­խի մէջ: #AuroraPrize #GratitudeInAction», «Օ­րո­րա» մար­դա­սի­րա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թեան տա­րա­ծած հա­ղոր­դագ­րու­թեան մէջ կ­՛ը­սո­ւի, որ [...]

Fondo Armenia
 • 24 mayo, 2017
 • 0
 • 12

«Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամը Արցախի եւ Հայաստանի մէջ ձեռնարկած է հաշուետու այցերու

Իր հո­գա­բար­ձու­նե­րու խոր­հուր­դի ա­մե­նա­մեայ նիս­տին ծի­րէն ներս, «­Հա­յաս­տան» Հա­մա­հայ­կա­կան ­Հիմ­նադ­րա­մի պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նը` գոր­ծա­դիր տնօ­րէն Ա­րա Վար­դա­նեա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ, ­Մա­յիս 20էն սկսեալ կ­՝ի­րա­կա­նաց­նէ շարք մը հա­շուե­տու ձեռ­նարկ­ներ, նե­րա­ռեալ` են­թա­կա­ռու­ցո­ւածք­նե­րու բաց­ման հան­դի­սու­թիւն­ներ եւ այ­ցեր, ինչ­պէս եւ հա­յաս­տա­նեան ու ար­ցա­խեան ծրա­գիր­ներ: Պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նը, որ կազ­մո­ւած է ­Հիմ­նադ­րա­մի հո­գա­բար­ձու­նե­րու խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րէ, տե­ղա­կան մար­մին­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րէ, բա­րե­րար­նե­րէ եւ աշ­խա­տա­կից­նե­րէ, ­Մա­յիս 20ին մեկ­նած է Ար­ցախ` ծա­նօ­թա­նա­լու [...]

Izmiri hayer
 • 24 mayo, 2017
 • 0
 • 15

“Իզմիրի հայերը”

Ի­րա­պէս կա­յի՞ն զմիւռ­նիա­հա­յե­րը։ ­Կա­յի՞ն, շնչե­ցի՞ն, քա­լե­ցի՞ն, վա­զե­ցի՞ն, ծնա՞ն ու մե­ռա՞ն երկ­րի վրայ դրախ­տը յի­շեց­նող Ե­գէա­կա­նի այս ա­փե­րուն վրայ։ Այս հար­ցում­նե­րուն դժո­ւար է «Ա­յո՛, ապ­րե­ցա՛ն, կա­յի՛ն» պա­տաս­խա­նել՝ դի­տե­լով Թուր­քիոյ ա­մե­նա­մեծ ու յա­տուկ քա­ղաք­նե­րէն մէ­կուն՝ Իզ­մի­րի մէջ ու ա­նոր շրջա­կայ­քին դա­րե­րու ան­ցեալ ու­նե­ցող ի­րենց կեան­քէն մնա­ցած եւ գրե­թէ ոչնչա­ցած հետ­քե­րը։ Բա­ցի քա­նի մը խղճա­միտ մաս­նա­գէ­տէ, ­Թուր­քիոյ մէջ Իզ­մի­րի վե­րա­բեալ [...]

greater turan
 • 22 mayo, 2017
 • 0
 • 66

“­Մեծ ­Թու­րան”ի այ­լընտ­րան­քա­յին ճա­նա­պար­հը՝ ­Ջա­ւախ­քը

Տա­կա­ւին դպրո­ցա­կան դա­սա­գիր­քե­րէն հայ ժո­ղո­վուր­դը լսած է «­Մեծ ­Թու­րան» ծրա­գի­րին մա­սին, ո­րուն պատ­ճա­ռով այդ­քան տու­ժեր է հայ ժո­ղո­վուր­դը: Բո­լորս ալ գի­տենք, թէ ի­րա­կա­նու­թեան մէջ ի՛նչ նպա­տա­կով գոր­ծադ­րո­ւե­ցաւ ­Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը Օս­մա­նեան ­Թուր­քիոյ կող­մէ: ­Հիմ­նա­կան նպա­տա­կը այն էր, որ օս­ման­ցի թուր­քե­րը կա­րե­նան միա­ւո­րո­ւիլ մնա­ցած թրքա­լե­զու ժո­ղո­վուրդ­նե­րուն հետ։ Ա­տոր հիմ­նա­կան խո­չըն­դո­տը կը հան­դի­սա­նար հայ ժո­ղո­վուր­դը: Ն­պա­տա­կը չէր փո­խո­ւած նաեւ 1988-1994 [...]

Erdogan Washington
 • 22 mayo, 2017
 • 0
 • 53

Թուրքերը անցան Ուաշինկթընէն

Թուր­քե­րը շատ տե­ղե­րէ ան­ցած են՝ միշտ ի­րենց ե­տին թող­նե­լով ա­ւեր եւ կո­տո­րած, ինչ­պէս ա­տե­նին հաս­տա­տած է Ֆ­րան­սա­ցի մեծ գրող ­Վիք­թոր ­Հիւ­կօ։ Ե­րեք­շաբ­թի՝ ­Մա­յիս 16ին, թուր­քե­րը նաեւ ան­ցան ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու քա­ղա­քա­մայր Ո­ւա­շինկ­թը­նէն՝ ի­րենց ե­տին ձգե­լով վի­րա­ւոր ու ա­րիւն­լո­ւայ ան­մեղ ա­մե­րի­կա­ցի քա­ղա­քա­ցի­ներ։ Ո­ւա­շինկ­թըն գե­ղե­ցիկ եւ հրա­պու­րող քա­ղաք է։ ­Փո­թո­մաք գե­տի ա­փին կա­ռու­ցո­ւած այս փոքր քա­ղա­քը կը ներշնչէ կա­ռա­վար­ման եւ [...]

Familia Aliev
 • 19 mayo, 2017
 • 0
 • 96

Ա­լիեւ­նե­րու ըն­տա­նի­քը կը կո­ղոպ­տէ Ատր­պէյ­ճա­նը

Ատր­պէյ­ճա­նի կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը իր նաւ­թա­յին եւ կա­զա­յին բազ­մա­մի­լիառ ե­կա­մուտ­նե­րը կը բաշ­խէ հե­տե­ւեալ չորս ուղ­ղու­թիւն­նե­րով՝ կա­շա­ռա­տուու­թիւն, Ա­լիե­ւի ըն­տա­նի­քին եւ ա­նոր բա­րե­կամ­նե­րուն կող­մէ գո­ղօն (թա­լան), ռազ­մա­կան գնում­ներ եւ նա­խա­հա­շի­ւա­յին այլ հար­ցեր: ­­Զար­մա­նա­լի չէ, որ Ատր­պէյ­ճա­նի ժո­ղո­վուր­դին ճնշող մե­ծա­մաս­նու­թիւ­նը կ­­՛ապ­րի ծայ­րա­յեղ աղ­քա­տու­թեան մէջ` հա­կա­ռակ Ա­լիե­ւի միա­պե­տու­թեան վաս­տա­կած նաւ­թա­յին մի­լիա­ռա­ւոր տո­լար­նե­րուն: Ան­ցեալ շա­բաթ լու­սա­բա­նե­ցինք Ատր­պէյ­ճա­նի կա­շա­ռա­տո­ւու­թիւ­նը Եւ­րո­պա­կան Խոր­հուր­դի եւ ամ­բողջ աշ­խար­հի [...]

Vehapar Aram_Sheikh-Sabah
 • 19 mayo, 2017
 • 0
 • 62

Արամ Ա. Կաթողիկոս հանդիպում ունեցաւ Քուէյթի իշխանին հետ

17 ­Մա­յիս 2017ի ա­ռա­ւօ­տուն Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կոս այ­ցե­լեց ­Քո­ւէյ­թի իշ­խա­նին ա­պա­րան­քը, ուր հան­դի­պում ու­նե­ցաւ շէյխ ­Սա­պահ Ահ­մէտ ­Ժա­պեր ­Սա­պահ իշ­խա­նին հետ: ­Հան­դիպ­ման ներ­կայ էին ­Քո­ւէյ­թի եւ շրջա­կա­յից թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Մա­սիս Ծ. Վրդ. Զօ­պու­յեան եւ ­Քո­ւէյ­թի մէջ ­Լի­բա­նա­նի դես­պան ­Մա­հեր ­Խէյր: Սի­րա­լիր մթնո­լոր­տի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին, ­Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց իշ­խա­նին ­Քո­ւէյ­թի հա­յու­թեան նկատ­մամբ իր [...]

Asamblea_presidente
 • 18 mayo, 2017
 • 0
 • 26

Յայտնի են Ազգային Ժողովի նախագահին եւ մնայուն յանձնախումբերու նախագահներուն անունները

Հայաստանի Հանրապետական կուսակցութեան (ՀՀԿ) Գերագոյն մարմինի եւ խորհուրդի նիստէն ետք ՀՀԿ բանբեր Էդուարդ Շարմազանով նշեց, որ ՀՀԿ խմբակցութեան քարտուղարի պաշտօնին ՀՀԿ-ն առաջադրած է Գագիկ Մելիքեանի թեկնածութիւնը: Շարմազանով ըսաւ, թէ կուսակցութեան Գերագոյն մարմինի եւ խորհուրդի նիստերուն Ազգային ժողովի նախագահի պաշտօնին առաջադրուած է Արա Բաբլոյեանի թեկնածութիւնը: «Վաղը ՀՀԿ խմբակցութիւնը պիտի առաջարկէ փոփոխութիւններ կատարել Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրէնքին մէջ, ըստ [...]

Centro juvenil Shushi
 • 17 mayo, 2017
 • 0
 • 29

Շու­շիի մշա­կոյ­թի եւ ե­րի­տա­սար­դու­թեան կեդ­րո­նը վե­րա­նո­րո­գո­ւած է

Շու­շիի մշա­կոյ­թի եւ ե­րի­տա­սար­դու­թեան կեդ­րո­նը վե­րա­նո­րո­գո­ւած եւ վե­րա­կա­ռու­ցո­ւած է ար­դի չա­փա­նիշ­նե­րուն հա­մա­պա­տաս­խան: Այս մա­սին «Ար­ցախփ­րես»ին յայտ­նած է Ար­ցա­խի քա­ղա­քա­շի­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան գլխա­ւոր մաս­նա­գէտ Ա­զատ ­Համ­բար­ձու­մեան: «­Ձայ­նակ­լա­նիչ հա­մա­կար­գով ու լու­սա­ւոր­ման տար­բեր է­ֆեկտ­նե­րով (խա­ղեր) վե­րա­փո­խո­ւած, բո­լո­րո­վին ժա­մա­նա­կա­կից տեսք ստա­ցած է բե­մա­հար­թա­կը եւ 368 տե­ղա­նոց դահ­լի­ճը: ­Հա­կահր­դե­հա­յին կա­նոն­նե­րը պահ­պա­նե­լու հա­մար «Ե­րե­ւան Հր­շէջ» ըն­կե­րու­թիւ­նը ար­տա­կարգ պա­տա­հար­նե­րէն խու­սա­փե­լու հա­մար հրա­կա­յուն նիւթ օգ­տա­գոր­ծած է [...]

Aram I tropas armenias
 • 16 mayo, 2017
 • 0
 • 34

Արամ Ա. Կաթողիկոս ընդունեց Լիբանան տեղակայուած խաղաղապահ ուժերուն մաս կազմող հայկական ջոկատը

Լի­բա­նա­նի հա­րա­ւը տե­ղա­կա­յո­ւած ՖԻՆԻՒ­Լի մի­ջազ­գա­յին խա­ղա­ղա­պահ ու­ժե­րուն մաս կազ­մող հայ­կա­կան ջո­կա­տը՝ գլխա­ւո­րու­թեամբ ջո­կա­տի հրա­մա­նա­տար ­Կա­րէն Ա­թո­յեա­նի, Ե­րեք­շաբ­թի՝ 9 ­Մա­յի­սի ա­ռա­ւօ­տուն այ­ցե­լած է Ան­թի­լիա­սի մայ­րա­վանք եւ վե­հա­րա­նին մէջ հան­դի­պում ու­նե­ցած է Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կո­սին հետ՝ ներ­կա­յու­թեամբ Լի­բա­նա­նի մօտ ­Հա­յաս­տա­նի դես­պան ­Սա­մո­ւէլ Մկրտ­չեա­նի: Հ­րա­մա­նա­տար ­Կա­րէն Ա­թո­յեան ընդ­հա­նուր գի­ծե­րու մէջ անդ­րա­դար­ձած է ջո­կա­տի ան­դամ­նե­րուն ա­ռա­քե­լու­թեան՝ նշե­լով, որ ա­նոնք մաս­նակ­ցած [...]

OscarLopezGoldaracena
 • 16 mayo, 2017
 • 0
 • 117

Ուրուկուայցի փաստաբանին պատասխանը Ազրպէյճանի “սեւ ցանկ”ին

Օսգար Լօփէս Կօլտարասէնա որ մասնագետ մըն է մարդու իրաւունքներու, ինչպէս նաեւ հանրածանօթ փաստաբան եւ Ուրուկուայի Ղարաբաղ Ֆորումի անդամ, ուրիշ Պոլիվիացի երեք պատգամաւորներու հետ, յայտնուած է Ազրպէյճանի արտաքին գործոց նախարարութեան “սեւ ցանկ”ին մէջ, որպէս անբաղձալի անձնաւորութիւն։ Յիշեցնենք որ նշեալները որպէս միջազգային դիտորդներ, Արցախ մեկնած էին հետեւելու Փետրուարին կայացած Սահմանադրական փոփոխութիւններու առթիւ տեղի ունեցած հանրաքուէին։ Ծանօթանալէ ետք թէ ինք [...]

arma
 • 15 mayo, 2017
 • 0
 • 40

Լրատուութիւնը նաեւ իբրեւ զէնք

Մին­չեւ մօ­տա­ւո­րա­պէս հա­րիւ­րա­մեակ մը ա­ռաջ, մա­մուլ հաս­կա­ցու­թիւ­նը կ’առն­չո­ւէր տպա­գիր թեր­թին. թէեւ մու­նե­տիկ­ներն ալ «հա­ղոր­դակ­ցու­թեան» մի­ջոց էին՝ լու­րեր, յայ­տա­րա­րու­թիւն­ներ տա­րա­ծե­լու ի­մաս­տով։ Այ­սու­հան­դերձ՝ մա­մու­լը տպա­գիրն էր։ Մար­քո­նիի գիւ­տը նոր ի­րա­կա­նու­թիւն մը ստեղ­ծեց մա­մու­լի աշ­խար­հէն ներս։ Տ­պա­գիր մա­մու­լին, թեր­թին կող­քին, մար­դիկ սկսան տե­ղե­կա­ցո­ւիլ ձայ­նաս­փիւ­ռով նաեւ։ Խն­դի­րը «բար­դա­ցաւ» ­Հա­մաշ­խար­հա­յին Բ. ­Պա­տե­րազ­մէն ետք, երբ հե­ռա­տե­սի­լը, հրե­լով-հրմշտկե­լով, սկսաւ լայն տեղ գրա­ւել տե­ղե­կա­տո­ւա­կան [...]

Tro
 • 13 mayo, 2017
 • 0
 • 27

ԴՐՕ գոր­ծադ­րեց ­Բա­գո­ւի նա­հան­գա­պետ ­Նա­կա­շի­ձէն ա­հա­բե­կե­լու Դաշնակցութեան ո­րո­շու­մը

112 տա­րի ա­ռաջ՝ 1905ին, ­Մա­յիս 11ի օ­րը, Անդրկով­կա­սի նաւ­թա­յին մայ­րա­քա­ղաք Բա­գո­ւի կեդ­րո­նա­կան հրա­պա­րակ­նե­րէն Պա­րա­պե­տի վրայ, 21ա­մեայ հայ յե­ղա­փո­խա­կան մը ռում­բի հա­րո­ւա­ծով ա­հա­բե­կեց ­Բա­գո­ւի նա­հան­գա­պետ իշ­խան Նա­կա­շի­ձէն։ Ե­րի­տա­սարդ այդ յե­ղա­փո­խա­կա­նը Դ­րաս­տա­մատ ­Կա­նա­յեան կը կո­չո­ւէր, որ կո­չո­ւած էր հայ ժո­ղո­վուր­դի նո­րա­գոյն շրջա­նի պատ­մու­թեան մէջ ան­մա­հա­նա­լու խիտ ու կտրուկ ԴՐՕ ա­նու­նով։ Այդ­պէ՛ս, 11 ­Մա­յիս 1905ի օր-ցե­րե­կով եւ բա­նուկ հրա­պա­րա­կի մը [...]

Argentina
Arménia y Diáspora